Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 658783-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
50%

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.16.18
SIWZ_EOP.332.16.18
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – godzina składania ofert
Odpowiedzi do SIWZ
Informacja z otwarciaPrzetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Ogłoszenie nr 656316-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Informacja z otwarciaPrzetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 655632-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Informacja z otwarcia
Informacja o wynikuDostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 653859-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku: Dostawa rękawic nitrylowych oraz sterylnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w
Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

ogłoszenie opublikowane

SIWZ 332.19.18_

Odpowiedzi do SIWZ

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyborze
Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Ogłoszenie nr 646941-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku: Usługa wsparcia technicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

ogłoszenie opublikowane

SIWZ 332.18.18

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyniku

 
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 649686-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku: Usługa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w
Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

ogłoszenie opublikowane

SIWZ.332.20.18

zmiana ogłoszenia

odpowiedzi do treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

 

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyniku
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 647349-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
wyjaśnienia treści SIWZ
Informacja z otwarciaPrzetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Ogłoszenie nr 648655-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Informacja z otwarcia
Informacja o unieważnieniu postępowania Część 1
Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania Część 2Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do sieci Internet dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku w lokalizacjach: Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Brańsk.

Ogłoszenie nr 639663-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do sieci Internet dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku w lokalizacjach: Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Brańsk.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego
Ogłoszenie w BZP 332.15.18

SIWZ 332.15.18

332.15.18 Informacja z otwarcia

Informacja o wyniku postępowania 332.15.18
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 639119-N-2018 z dnia 2018-10-25 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego
ogłoszenie BZP EOP.332.17.18
SIWZ.332.17.18
Wyjasnienie treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ 2
Wyjaśnienia treści SIWZ 3
Informacja z otwarcia
EOP.332.17.18 Informacja o unieważnieniu części
Informacja o wyborzePrzetarg nieograniczony na dostawę paliw do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie przekazane do publikacji

ogłoszenie opublikowane

SIWZ paliwa 332.14.18

espd-request– W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać.

Informacja o zmianie treści SIWZ

ogłoszenie o sprostowaniu przekazane do publikacji

SIWZ paliwa 332.14.18 ZMIENIONA TREŚĆ

SIWZ paliwa 332.14.18 zaznaczenie zmian

ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane

Informacja z otwarcia – przedłużenie sesji

Informacja w toku otwarcia

Informacja w trakcie otwarcia

 
Przetarg nieograniczony na dostawę noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej

Ogłoszenie nr 604660-N-2018 z dnia 2018-08-16 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Ogłoszenie

SIWZ_nosze

Informacja z otwarcia

Informacja o wyniku postępowania EOP.332.13.18

Zawiadomienie o złożeniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 
Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych.

ogłoszenie przekazane do publikacji

SIWZ AMBULANSE 332.12.18

espd-request– W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego.

ogłoszenie opublikowane

Wyjasnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia EOP.332.12.18

Informacja o wyniku postepowania EOP.332.12.18
Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 598584-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

NiePrzetarg nieograniczony na dostawę noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej

Ogłoszenie nr 596414-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

SIWZ_nosze

Informacja z otwarcia EOP.332.10.18

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania