Konkursy ofert na lekarzy

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w: ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Mońki, ZPD Siemiatycze z podstacjami, ZPD Sokółka z podstacjami,

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

 1. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2016.1638 j.t) z późn. zm.

 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności

lekarza systemu w:

 

 1. ZPD Białystok z podstacjami,
 2. ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami,
 3. ZPD Hajnówka z podstacjami,
 4. ZPD Mońki,
 5. ZPD Siemiatycze z podstacjami,
 6. ZPD Sokółka z podstacjami,

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych 01.07.2017 r. godz. 7.00; 8.00* – 01.01.2019 r. godz.7.00; 8.00* z możliwością jej przedłużenia.

 

*dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami oraz ZPD Sokółka, Podstacja Dąbrowa Białostocka

 

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

 

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 25.04.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,
ul. Poleska 89, pok. 210

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 05.05.2017 r. do godz. 15.00

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

 1. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2017 r. o godz. 9.00
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 17.05.2017 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej wspr.bialystok.pl
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
 5. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.
 7. Osoby posiadające aktualnie zawartą z SP ZOZ WSPR w Białymstoku umowę na udzielanie świadczeń w zakresie lekarza systemu mogą złożyć jedynie formularz ofertowy.

 

Białystok, 25 kwietnia 2017 r.

 

Wyniki lekarz systemu