Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej w SP ZOZ WSPR

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

– pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;

– osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta;

– upoważnionym organom.

 1. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:

– do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie;

– poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii na podstawie złożonego pisemnie WNIOSKU

– poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.

 1. Wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu następuje wyłącznie na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu. Pacjent nie może żądać wydania oryginalnej dokumentacji medycznej, lecz tylko jej kopii, odpisów lub wyciągów.
 2. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 3. Zgoda na udostępnienie dokumentacji albo jej odmowa następuje na podstawie decyzji dyrektora zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku nie wyrażenia zgody odmowa wydania dokumentacji wydawana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem.
 4. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 5. Dokumentacja wydawana jest nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 6. Dokumentację medyczną można odebrać w dni powszednie w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, w godz. 07:30 – 15:00 w pok.212 lub 216.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018.160 t.j. z późn. zm.);
 2. Ustawa Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r (Dz.U. 2017.1318 t.j. z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922.)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 t.j. z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz.U. 2015.2069 t.j. z późn. zm.)

Opłata za wydanie jednej strony kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,31 zł

Oświadczenie o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej

Oświadczenie opiekuna prawnego