Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej w SP ZOZ WSPR

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych.

  1. Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

  – pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;

  – osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta;

  – upoważnionym organom.

  1. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
  2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:

  – do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie;

  – przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

  – przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

  – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

  – na informatycznym nośniku danych.

  1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
  2. Opłaty, o której mowa w pkt.5, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  – pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ustawy o pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  – w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

  1. Opłaty, o której mowa w pkt.5 nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych;
  2. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych;
  3. Maksymalna wysokość opłaty za:

  – jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

  – jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

  – udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

   przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 ogłoszenie w „Monitorze Polskim” pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

  1. Wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu następuje wyłącznie na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu. Pacjent nie może żądać wydania oryginalnej dokumentacji medycznej, lecz tylko jej kopii, odpisów lub wyciągów.
  2. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.pogotowie.bialystok.pl
  3. Zgoda na udostępnienie dokumentacji albo jej odmowa następuje na podstawie decyzji dyrektora zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku nie wyrażenia zgody odmowa wydania dokumentacji wydawana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem.
  4. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
  5. Dokumentacja wydawana jest nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

  15.Dokumentację medyczną można odebrać w dni powszednie w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, w godz. 07:30 – 15:00 w pok.212 lub 216.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r.160 t.j. z póżń.zm);
 2. Ustawa Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r (Dz.U. z 2017 poz. 1318 z póżn.zm);
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.269);
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.poz. 1000.)
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.0.1510 t.j.)

WNIOSEK o udostępnienie dokumentacji

Oświadczenie o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej

Oświadczenie opiekuna prawnego

Upoważnienie pacjenta