Rada Społeczna

Uchwałą nr 304/4398/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26.06.2018r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku powołano nowy skład Rady Społecznej.

Skład Rady Społecznej SP ZOZ WSPR w Białymstoku:

Katarzyna Zajkowska- Przewodnicząca

Członkowie:

Anna Idźkowska

Adrian Chabowski

Dawid Draheim

Robert Jabłoński

Jacek Łupiński

Krzysztof Michnicz

Eugeniusz Muszyc

Bogusław Poniatowski

Szymon Jakub Wanczewski

Romuald Wiszniewski

 

Rada Społeczna Zakładu jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

W skład Rady wchodzą:

jako przewodniczący  – Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

jako członkowie  –  przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie nieprzekraczającej 15 osób.

Zadania Rady określa Ustawa.