Rada Społeczna

Uchwałą nr 239/3251/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12.09.2017r., zmieniono uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Skład Rady Społecznej SP ZOZ WSPR w Białymstoku:

Przewodnicząca – Katarzyna Zajkowska

Członkowie:

  1. Anna Idźkowska
  2. Paweł Buczko
  3. Rafał Gólcz
  4. Bogusław Poniatowski
  5. Dariusz Sadowski
  6. Romuald Wiszniewski
  7. Konrad Wnorowski
  8. Mirosława Zubrzycka

Rada Społeczna Zakładu jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

W skład Rady wchodzą:

  1. jako przewodniczący – Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,
  2. jako członkowie – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie nieprzekraczającej 15 osób.

Zadania Rady określa Ustawa.