Opublikowano dnia 17-05-2019

image_pdfimage_print

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BIAŁYMSTOKU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
STATYSTYK MEDYCZNY

Miejsce pracy:
SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie min. średnie,
• znajomość obsługi komputera,
• kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe mile widziane.

Główne obowiązki:
• sporządzanie wykazów przepracowanych godzin kierowców, w tym kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
• prowadzenie miesięcznych kart ewidencji czasu pracy ww. osób,
• aktualizowanie potencjału i zasobów SP ZOZ WSPR oraz zgłaszanie zmian do umów zawartych z NFZ za pośrednictwem portalu – System Zarządzania Obiegiem Informacji,
• wprowadzanie zrealizowanych świadczeń medycznych do programów rozliczeniowych z POW NFZ
• sporządzanie raportów statystycznych ze zrealizowanych świadczeń medycznych,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
• pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru)

Termin składania dokumentów: 22.05.2019 r.

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres:
kip@wspr.bialystok.pl
lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

Inne informacje:
Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 663 73 12
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

Klauzula informacyjna kandydaci do pracy