Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w ZPD w Białymstoku z podstacjami, ZPD w Siemiatycze z podstacjami

Opublikowano dnia 15-04-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w ZPD w Białymstoku z podstacjami, ZPD w Siemiatycze z podstacjami
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2018.2190 j.t.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w zakresie wykonywania czynności

ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w 

 • ZPD w Białymstoku z podstacjami,
 • ZPD w Siemiatycze z podstacjami
 1. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.05.2019 r. godz. 7.00,8.00– 01.01.2020 r. godz.7.00,8.00 z możliwością jej przedłużenia.
 2. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.
 3. Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku tzw. umową kontaktową w tym zakresie.
 4. Konkurs ofert przewiduje możliwość złożenia oferty również dla osób:
 • aktualnie zatrudnionych na umowę o pracę na stanowisku ratownika medycznego/ pielęgniarki/pielęgniarza lub ratownika medycznego/pielęgniarki/pielęgniarza z obowiązkami prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego- pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż aktualnie zawarta umowa zostanie rozwiązana przed dniem podjęcia czynności wynikającej z nowej umowy,
 • udzielających świadczeń na tzw. umowie kontraktowej w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego/pielęgniarki /pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez)- pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż umowa zostanie rozwiązana przed dniem podjęcia czynności wynikającej z nowej umowy.
 • udzielających świadczeń na tzw. umowie kontraktowej w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego/pielęgniarki /pielęgniarza systemu w zespołach systemu – z zachowaniem dotychczasowo obowiązującej umowy.

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 15 kwietnia 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

ul. Poleska 89, pokój 210, oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 19.04.2019 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz. 15.00)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 25.04.2019 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl.
 3. Udzielający zamówienia informuje, iż zostanie przeprowadzony test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie.
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
 5. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert.

Białystok, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Formularz ofertowy RM i PLG systemu

Regulamin

Specyfikacja-PLG i RM

Umowa pielęgniarka

Umowa ratownik

Wzór rachunku

Klauzula informacyjna kandydaci do pracy

Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy