Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 655632-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Informacja z otwarcia
Informacja o wyniku