Przetarg pisemny na sprzedaż radiotelefonów

Opublikowano dnia 20-11-2018

Przetarg pisemny na sprzedaż radiotelefonów
image_pdfimage_print

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza  przetarg pisemny na sprzedaż zbędnych n/w elementów wyposażenia:

 

Lp. Nazwa przedmiotu Nr inw. Symbol, nr. Fabryczny Ilość j.m. Data przyjęcia Cena wywoławcza za szt. Wysokość wadium  za szt.
1 Radiotelefon Motorola GM 360 III/32/1: 1-3 ZPORR 3 szt 13.10.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł
2 Radiotelefon GM 360 III/32/1: 4-5/ZPORR 2 szt 27.10.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł
3 Radiotelefon GM 360 III/32/1: 6/ZPORR 1 szt 28.10.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł
4 Radiotelefon Motorola CM 360 III/32/1:7 1 szt 10.11.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł
5 Radiotelefon GM 360 III/31/1/8 1 szt 10.10.2006 r. 300 zł/szt. 30,00 zł
6 Radiotelefon Motorola GM 360 1:III/32/1:9-10 ZPORR 2 szt 20.03.2007 r. 320 zł/szt. 32,00 zł
7 Radiotelefon GM 360 III/32/1:11-13 3 szt 01.04.2009 r. 360 zł/szt. 36,00 zł
8 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 1-9/ZPORR 9 szt 19.10.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
9 Radiotelefon CM 160 III/32/2 10-14 ZPORR 5 szt 27.10.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
10 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 15-19 5 szt 07.11.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
11 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2/20 1 szt 29.11.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
12 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 2:III/32/2 21-25 ZPORR 5 szt 19.12.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
13 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 26-27 ZPORR 2 szt 05.04.2006 r. 150 zł/szt. 15,00 zł
14 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 28-30 3 szt 11.05.2006 r. 150 zł/szt. 15,00 zł
15 Radiotelefon Motorola CM 160 64K III/32/232-238 7 szt 01.09.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
16 Radiotelefon CM 160 64 KAN III/32/239 1 szt 01.09.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
17 Radiotelefon przewożny Motorola CM 160 VHF III/32/15-16 2 szt 16.03.2009 r. 190 zł/szt 19,00 zł

 

Warunki przetargu:

 1. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie do każdej pozycji i ilości sztuk.
 2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 3. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Przetarg pisemny na sprzedaż elementów wyposażenia” należy złożyć w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89 15-874 Białystok, w pokoju 214.
 4. Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2018 r. o godz. 11.30
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2018 r. o godzinie 12.00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 6. Przedmiot przetargu można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 28.11.2018 roku, w godz. 800 – 1400.
 7. Kryterium oceny ofert: 100% cena, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. O wyborze oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli ofertę na zakup tego samego wyposażenia.
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wyposażenia na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedawcy przed terminem złożenia ofert.
 9. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od wpłaty pozostałej kwoty.
 10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wyposażenia. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg traci prawo do zakupu wyposażenia oraz złożonego wadium.
 11. Wymienione wyposażenie zostanie sprzedane nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.
 12. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowała tę samą cenę, Komisja Przetargowa wzywa tych oferentów do złożenia w terminie wskazanym oferty dodatkowej.
 13. Wydanie wymienionego wyposażenia nastąpi po uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
 14. Termin ważności oferty: 21 dni.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 16. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 5 grudnia 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedawcy.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedawcy.
 18. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu jest Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66.

przetarg pisemny