Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Opublikowano dnia 24-10-2018

Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych
image_pdfimage_print

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza III przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 

 1. Samochód specjalny sanitarny MERCEDES BENZ 313 CDI, nr rej. BI 67369, rok produkcji 2001, pojazd całkowicie spalony, cena wywoławcza – 425 zł zwolniony z podatku VAT
 2. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO 2,8 TD nr rej. BI 37059 , rok produkcji 2000, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego, cena wywoławcza –1.350 zł zwolniony z podatku VAT.
 3. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO 2,8 TD. nr. rej.BI 31626, rok produkcji 2000, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza – 1.250 zwolniony z podatku VAT.
 4. Samochód specjalny sanitarny OPEL MOVANO rej. BI26920, rok produkcji 2001, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza – 2.400 zł w tym VAT – 23%.
 5. Samochód specjalny sanitarny MERCEDES SPRINTER 313, nr rej. BI 25086, rok produkcji 2001, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza –1.900 zł zwolniony z podatku VAT.

 

Warunki przetargu:

 1. III Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 roku o godzinie 12:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 2. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na minimum 7 dni przed terminem przetargu, tj. 31 października 2018 roku, w godz. 800 – 1400.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 8 listopada 2018 r. do godz. 12.15.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
 6. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 8 listopada 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66.

obowiązek informacyjny w licytacjach