Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w: ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Siemiatycze z podstacjami

Opublikowano dnia 04-09-2018

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w: ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Siemiatycze z podstacjami
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01
na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. 2018.160 j.t) z późn. zm.
ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności

lekarza systemu w:

1. ZPD Białystok z podstacjami,
2. ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami,
3. ZPD Hajnówka z podstacjami,
4. ZPD Siemiatycze z podstacjami,

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych 01.10.2018 r. godz. 7.00; 8.00* – 01.01.2020 r. godz.7.00; 8.00* z możliwością jej przedłużenia.

*dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami.

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne
od dnia 04.09.2018 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,
ul. Poleska 89, pok. 210
oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl 

Składanie ofert w terminie do 13.09.2018 r. do godz. 15.00

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,
ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2018 r. o godz. 9.00
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 14.09.2018 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.
6. Osoby posiadające aktualnie zawartą z SP ZOZ WSPR w Białymstoku umowę na udzielanie świadczeń w zakresie lekarza systemu mogą złożyć jedynie formularz ofertowy.

Białystok, 4 września 2018 r.

Wyniki

Obowiązek informacyjny dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym