Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok

Opublikowano dnia 11-07-2018

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok
image_pdfimage_print

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 301

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2018.160 j.t.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności

dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku

z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) –

01.08.2018 r., godz. 7.00– 01.07.2019, godz.7.00. z możliwością jej przedłużenia

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 11.07.2018 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89,

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl  

Składanie ofert w terminie do 16.07.2018 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.10.00).

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 16.07.2018 r. o godz. 10.15
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 17.07.2018 r. godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
  3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

  Białystok, 11.07.2018 r.

Wyniki 

Obowiązek informacyjny dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym