Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Białymstoku z podstacjami

Opublikowano dnia 29-06-2018

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w	ZPD w Białymstoku z podstacjami
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2018.160 j.t.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w zakresie wykonywania czynności

ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w:

  •  ZPD w Białymstoku z podstacjami
  1. Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku tzw. umową kontaktową w tym zakresie.
  2. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.08.2018 r. godz. 7.00– 01.01.2019 r. godz.7.00 z możliwością jej przedłużenia.
  3. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 29 czerwca 2018 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

ul. Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl  

Składanie ofert w terminie do 10.07.2018 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz. 15.00) 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2018 r. o godz. 9.00.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 16.07.2018 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

3. Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i testy z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem:

a) test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie,

b) test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego).

4.  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.

5.  Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert.

Białystok, dnia 29 czerwca 2018 r.

Wyniki

Obowiązek informacyjny dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym