Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu w zespołach systemu w: ZPD w Bielsku Podlaskim z podstacjami

Opublikowano dnia 05-06-2018

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu w zespołach systemu w: ZPD w Bielsku Podlaskim z podstacjami
image_pdfimage_print

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2016.1638 j.t.)

ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności

ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu w zespołach systemu w:

  1. ZPD w Bielsku Podlaskim z podstacjami,
  1. Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku tzw. umową kontaktową w tym zakresie.
  2. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.07.2018 r. godz. 7.00– 01.01.2019 r. godz. 7.00 z możliwością jej przedłużenia.
  3. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 5 czerwca 2018 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210.

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 15 czerwca 2018 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz. 15.00)

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 9.30
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 22 czerwca 2018 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
  3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert.

Białystok, dnia 5 czerwca 2018 r.

Formularz ofertowy

Specyfikacja

Regulamin

Umowa ratownik

Umowa pielęgniarka

Wzór rachunku

Wzór RM i PLG systemu