Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Siemiatyczach z podstacjami

Opublikowano dnia 10-05-2018

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Siemiatyczach z podstacjami
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

 1. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2018.160 j.t.)

ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w zakresie wykonywania czynności

ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w:

 

 • ZPD w Siemiatyczach z podstacjami
 1. Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku  tzw. umową kontaktową w tym zakresie.
 2. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.06.2018 r. godz. 8.00– 01.01.2019 r. godz. 8.00 z możliwością jej przedłużenia.
 3. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 10 maja 2018 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

 1. Poleska 89, pok. 210.

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 15 maja 2018 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

 1. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz 15.00)
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2018 r. o godz. 9.00.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 18.05.2018 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl
 • Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i znajomości topografii obszaru działania ZPD z podstacjami, z wyłączeniem:
 1. test z topografii obszaru działania nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w ZPD – zgodny z tym na który jest składana oferta.
 2. test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego).
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
 • Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert.

Białystok, dnia 10 maja 2018 r.

Formularz ofertowy

Regulamin

Specyfikacja

Umowa pielęgniarka

Umowa ratownik

Wzór rachunku

Wzór

Zmiana terminu rozstrzygnięcia