Przetarg nieograniczony na na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów oraz jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych

Opublikowano dnia 09-05-2018

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 554818-N-2018 z dnia 2018-05-09 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów oraz jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
SIWZ EOP.332.7.18