Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG

Opublikowano dnia 05-02-2018

Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY APARATU RTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środek trwały:

 1. Aparat RTG Philips Bucky Diagnost CS2/4 FS, o numerze seryjnym 08010286, rok produkcji 2008, cena wywoławcza 55 000,-zł w tym podatek VAT – 23%.

Warunki przetargu:

 1. I Przetarg na środek trwały odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. o godzinie 9:00  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 2. Środek trwały można obejrzeć w Pracowni rentgenodiagnostyki przy ul.  Słonimskiej 15/1 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 13 lutego 2018 roku, po wcześniejszym ustaleniu godziny.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku  o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, do dnia przetargu do godz. 8.45.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
 6. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 20  lutego 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Tomasz Porczyński 85 66 37 341.