Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Siemiatyczach z podstacjami

Opublikowano dnia 01-02-2018

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Siemiatyczach z podstacjami
image_pdfimage_print

 OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

 1. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2016.1638 j.t.)

ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w zakresie wykonywania czynności

ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w:

 

 • ZPD w Siemiatyczach z podstacjami
 1. Konkurs ofert przewiduje możliwość złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności dla osób związanych umową w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego, pielęgniarki/pielęgniarza systemu lub/i kierowcy pojazdu uprzywilejowanego z SP ZOZ WSPR w Białymstoku, pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż z chwilą wybrania oferty osoby posiadającej aktualnie obowiązującą umowę z SP ZOZ WSPR w Białymstoku, rozwiążą ją przed dniem podjęcia czynności wynikającej z nowej umowy objętej niniejszym konkursem.
 2. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.03.2018 r. godz. 8.00– 01.01.2019 r. godz. 8.00 z możliwością jej przedłużenia.
 3. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 1 lutego 2018 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

 1. Poleska 89, pok. 210.

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 7 lutego 2018 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

 1. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz 15.00)
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 9.00.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 16.02.2018 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl
 • Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i znajomości topografii obszaru działania ZPD z podstacjami, z wyłączeniem:
 1. test z topografii obszaru działania nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych/wykonujących czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w danym ZPD – zgodny z tym na który jest składana oferta.
 2. test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego).
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
 • Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert.

Białystok, dnia 1 lutego 2018 r.

 

Nie wybrano oferty.