Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Opublikowano dnia 10-11-2017

Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych
image_pdfimage_print

Białystok, 10.11.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 

 1. samochód osobowy DAEWOO-FSO MOTOR  POLONEZ CARO 1,6 nr rej. BI 88776, rok produkcji 1998, cena wywoławcza 450,-zł w tym podatek VAT – 23%.
 2.  samochód osobowy DAEWOO-FSO MOTOR  POLONEZ CARO 1,6 KAT. nr rej. BI 89360, rok produkcji 1998, cena wywoławcza 450,-zł w tym podatek VAT – 23%.
 3. samochód specjalny DAEWOO – FSO MOTOR POLONEZ 1,6 KAT. AMBULANS , nr rej. BI 64128  , rok produkcji 1997, cena wywoławcza 450,-zł w tym podatek VAT – 23%.
 4. samochód ciężarowy DAEWOO FSO MOTOR POLONEZ KOMBI PLUS 1,6 GSI nr. rej. BI 02583, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 450,-zł w tym podatek VAT – 23%.

 

Warunki przetargu:

 1. I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 9:00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 1. W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu odbędzie się  II-gi przetarg po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 4 w terminie  II-go przetargu zostaną obniżone do 75 %  cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.:

 

poz. 1   – cena wywoławcza –    337,50 zł  w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 2   – cena wywoławcza –    337,50 zł  w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 3  – cena wywoławcza –    337,50 – zł  w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 4   – cena wywoławcza –    337,50 – zł  w tym podatek VAT – 23 %.

 

 1. Środki  trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 20 listopada 2017 roku, w godz. 800 – 1400  .
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku  o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, do dnia przetargu do godz. 8.45 w pierwszym przetargu, do godz. 11:45 w drugim przetargu.
 3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
 5. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 6. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 7. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 27 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 9. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66.