Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

Opublikowano dnia 25-09-2017

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

  1. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01

na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2016.1638 j.t.)

 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

  1. dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

 

Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) –

01.10.2017 r. godz. 00.00– 01.01.2019 r. godz.8.00. z możliwością jej przedłużenia

Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.

Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne

od dnia 25.09.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89,
pok. 210.

oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl

 

Składanie ofert w terminie do 26.09.2017 r.

w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

  1. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00).
  1. Konkurs ofert przewiduje możliwość złożenia do dnia 26.09.2017 r. tylko formularza ofertowego z obowiązkiem dostarczenia pozostałych wymaganych  dokumentów przed podpisaniem umowy. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres kip@wspr.bialystok.pl.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 27.09.2017 r. o godz. 08.00.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 27.09.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl
  4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn.
  5. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

Białystok, 25 września 2017 r.

 

 

Wyniki