Ogłoszenie o wynajmie powierzchni

Opublikowano dnia 20-09-2017

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza II przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokalu o powierzchni 128,56 m2 mieszczącego się na parterze budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, na okres do 28.02.2019 roku z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
 2. Lokal użytkowy o którym mowa, składa się z 12 pomieszczeń i został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi aptek. Dodatkowo w pomieszczeniach tych zostały zamontowane meble.
 3. Przetarg ustny (licytacja) na w/w lokal odbędzie się w dniu 04 października 2017 roku o godzinie 09.00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
 4. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie – 36 zł netto. W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu oprócz energii elektrycznej oraz opłaty za dostęp i korzystanie z telefonii stacjonarnej
 5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 6. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) wygrywa przetarg.
 7. Oferent, który wygra przetarg ustny (licytację) jest zobowiązany w terminie 7 dni od jego zakończenia do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu.
 8. Warunkiem udziału w przetargu ustnym (licytacji) jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 9. Przetarg ustny (licytacja) uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 11. Lokal można oglądać codziennie w godzinach: 9:00 – 14:00.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu ustnego (licytacji) znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

warunki przetargu apteka

Białystok, dnia 20 września 2017 roku.