Ogłoszenie o wynajmie powierzchni

Opublikowano dnia 18-08-2017

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza II przetarg pisemny na wynajem 90,88 m2 powierzchni użytkowej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność medyczną.
 2. Przedmiot przetargu pisemnego składa się z 3 pomieszczeń wraz z przynależnymi korytarzami. Pomieszczenia o których mowa znajdują się na parterze naszego budynku przy ul. Poleskiej 89    w części wykorzystywanej przez nas od poniedziałku do piątku w godzinach 18 – 8 oraz w soboty, niedzielę i święta całodobowo na potrzeby ambulatorium. Najemca mógłby swobodnie wykorzystywać te pomieszczenia w dni powszednie w godzinach 8 – 18 na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności medycznej.
 3. Przetarg pisemny na w/w lokal odbędzie się w dniu 04 września 2017 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na poszczególne pomieszczenia.
 5. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie 35,00 zł netto. Stawka ta zawiera wszystkie koszty związane z eksploatacją pomieszczeń (prąd, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów komunalnych)
 6. W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.
 7. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 8. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu pisemnego wygrywa przetarg.
 9. Oferent, który wygra przetarg pisemny jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: BZ WBK/ Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego w każdym czasie bez podania przyczyn.
 13. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 18 sierpnia 2017 roku.

 Warunki przetargu