Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Opublikowano dnia 01-08-2017

image_pdfimage_print

Ogłoszenie nr 561436-N-2017 z dnia 2017-08-01 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5062257600000, ul. ul. Poleska  89 , 15874   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 6526709, 6525108, , e-mail dor@wspr.bialystok.pl, , faks 856 526 708.
Adres strony internetowej (URL): www.pogotowie.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.pogotowie.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pogotowie.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO
Numer referencyjny: EOP.332.14.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie systemów łączności i systemów powiadamiania zespołów ratownictwa medycznego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
72100000-6
72110000-9
72212180-4
71241000-9
50312600-1
51612000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawate w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawate w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 50 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawate w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie wykaz osób, przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 7 do SIWZ] oraz g) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te są wykonywane lub zostały wykonane należycie [wg załącznika nr 8 do SIWZ]; UWAGA: Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia uważa się świadczenie usług wsparcia technicznego systemów i programów wymienionych w zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o wartości 120.000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawcy muszą wykazać, że b) dysponują co najmniej 3 osobami* zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę, w tym min. 2 z min. 2-letniem doświadczeniem w świadczeniu usług wsparcia technicznego w zakresie aplikacji SWD PRM, o której mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. jedn. Dz. U. z 2006 nr 191, poz. 1410, z późń. zm.), c) dysponują co najmniej 2 osobami* zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę z min. 2-letnim doświadczeniem w serwisowaniu Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie (PSIeZ) po stronie podmiotu medycznego, d) dysponują co najmniej 2 osobami* zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę z min. 1,5-rocznym doświadczeniem we wdrażaniu i serwisowaniu urządzeń radiokomunikacyjnych w standardzie DMR, e) dysponują co najmniej 2 osobami* zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę z min. 2-letniem doświadczeniem w serwisowaniu urządzeń komputerowych, f) dysponują co najmniej 1 osobą* zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę z min. 5-letnim doświadczeniem w serwisowaniu urządzeń telefonii przewodowej, g) dysponują co najmniej 1 osobą* zatrudnioną na podstawie umowy o pracę z min. 5-letnim doświadczeniem w budowie i serwisowaniu sieci komputerowych, w tym sieci światłowodowych oraz rozległych sieci WAN. *mogą to być te same osoby

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp, tj. do złożenia: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) aktualnego zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną); e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 14 Pzp); f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wykonawców będących podmiotem zbiorowym); g) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te są wykonywane lub zostały wykonane należycie [wg załącznika nr 8 do SIWZ]; UWAGA: Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia uważa się świadczenie usług wsparcia technicznego systemów i programów wymienionych w zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o wartości 120.000 zł. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W przypadku jeżeli usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia były świadczone na rzecz Zamawiającego, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku załączania dokumentów potwierdzających, że dostawy te są wykonywane lub zostały wykonane w sposób należyty. h) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 50 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. i) wykaz osób, przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 7 do SIWZ]. 1.2. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie, każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 1.1. 1.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.1. lit. a) i c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; – nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 1.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1. lit. d), e), f) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; Dokumenty o których mowa w niniejszym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.3 i 1.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 1.6. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu wymaganych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym się one znajdują. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania braku podstaw wykluczenia oraz faktu spełniania warunków udziału w postępowaniu jedynie względem tego wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp, tj. do złożenia: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) aktualnego zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną); e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 14 Pzp); f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wykonawców będących podmiotem zbiorowym); g) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te są wykonywane lub zostały wykonane należycie [wg załącznika nr 8 do SIWZ]; UWAGA: Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia uważa się świadczenie usług wsparcia technicznego systemów i programów wymienionych w zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o wartości 120.000 zł. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W przypadku jeżeli usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia były świadczone na rzecz Zamawiającego, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku załączania dokumentów potwierdzających, że dostawy te są wykonywane lub zostały wykonane w sposób należyty. h) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 50 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. i) wykaz osób, przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 7 do SIWZ]. 1.2. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie, każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 1.1. 1.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.1. lit. a) i c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; – nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 1.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1. lit. d), e), f) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; Dokumenty o których mowa w niniejszym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.3 i 1.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 1.6. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu wymaganych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym się one znajdują. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania braku podstaw wykluczenia oraz faktu spełniania warunków udziału w postępowaniu jedynie względem tego wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp, tj. do złożenia: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) aktualnego zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną); e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 14 Pzp); f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wykonawców będących podmiotem zbiorowym); g) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te są wykonywane lub zostały wykonane należycie [wg załącznika nr 8 do SIWZ]; UWAGA: Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia uważa się świadczenie usług wsparcia technicznego systemów i programów wymienionych w zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o wartości 120.000 zł. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W przypadku jeżeli usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia były świadczone na rzecz Zamawiającego, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku załączania dokumentów potwierdzających, że dostawy te są wykonywane lub zostały wykonane w sposób należyty. h) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 50 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. i) wykaz osób, przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 7 do SIWZ]. 1.2. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie, każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 1.1. 1.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.1. lit. a) i c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; – nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 1.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1. lit. d), e), f) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; Dokumenty o których mowa w niniejszym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.3 i 1.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 1.6. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu wymaganych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym się one znajdują. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania braku podstaw wykluczenia oraz faktu spełniania warunków udziału w postępowaniu jedynie względem tego wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Oferta musi zawierać: 1.1 Formularz – opis przedmiotu zamówienia [wg Załącznika nr 1 do SIWZ]; 1.2 Wypełniony formularz ofertowy [wg Załącznika nr 2 do SIWZ]; 1.3 Wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr 4 do SIWZ]; 1.4 dowód wniesienia wadium 1.5 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1b Pzp i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 p. 1 Pzp [wg Załącznika nr 3 do SIWZ]. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.5.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza w oświadczeniu informacje o tych podmiotach. Ponadto, w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 2 pkt 2.2. niniejszej SIWZ. 1.5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie powinno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Zgodnie z art. 24 ust 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp, jest obowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp [wg. Załącznika nr 6 do SIWZ]. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 600 zł, 2. Wadium może być wniesione w: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016, poz. 359 ze zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: BZ WBK S. A.: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja: „Wadium – przetarg na wykonanie usługi wsparcia technicznego”. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. 5. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, którego wadium dotyczy „Wadium – przetarg na wykonanie usługi wsparcia technicznego”. 6. Zwrot wadium: 6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego; 6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 6.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 6.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu uprzednio zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium: 7.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowejZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
1. Cena ryczałtowa brutto za cały okres opieki serwisowej 60,00
2. Czas reakcji dla zgłoszeń o priorytecie „krytyczny” 25,00
3. Czas reakcji dla zgłoszeń o priorytecie „pilny” 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ogłoszenie nr 500010268-N-2017 z dnia 08-08-2017 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 561436-N-2017
Data: 01/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5062257600000, ul. ul. Poleska  89, 15874   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 6526709, 6525108, e-mail dor@wspr.bialystok.pl, faks 856 526 708.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawate w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie wykaz osób, przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 7 do SIWZ] oraz g) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te są wykonywane lub zostały wykonane należycie [wg załącznika nr 8 do SIWZ]; UWAGA: Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia uważa się świadczenie usług wsparcia technicznego systemów i programów wymienionych w zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o wartości 120.000 zł. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Wykonawcy muszą wykazać, że b) dysponują co najmniej 3 osobami* zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę, w tym min. 2 z min. 2-letniem doświadczeniem w świadczeniu usług wsparcia technicznego w zakresie aplikacji SWD PRM, o której mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. jedn. Dz. U. z 2006 nr 191, poz. 1410, z późń. zm.), c) dysponują co najmniej 2 osobami* zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę z min. 2-letnim doświadczeniem w serwisowaniu Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie (PSIeZ) po stronie podmiotu medycznego, d) dysponują co najmniej 2 osobami* zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę z min. 1,5-rocznym doświadczeniem we wdrażaniu i serwisowaniu urządzeń radiokomunikacyjnych w standardzie DMR, e) dysponują co najmniej 2 osobami* zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę z min. 2-letniem doświadczeniem w serwisowaniu urządzeń komputerowych, f) dysponują co najmniej 1 osobą* zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę z min. 5-letnim doświadczeniem w serwisowaniu urządzeń telefonii przewodowej, g) dysponują co najmniej 1 osobą* zatrudnioną na podstawie umowy o pracę z min. 5-letnim doświadczeniem w budowie i serwisowaniu sieci komputerowych, w tym sieci światłowodowych oraz rozległych sieci WAN. *mogą to być te same osoby
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawate w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie wykaz osób, przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 7 do SIWZ] oraz g) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te są wykonywane lub zostały wykonane należycie [wg załącznika nr 8 do SIWZ]; UWAGA: Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia uważa się świadczenie usług wsparcia technicznego systemów i programów wymienionych w zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o wartości 120.000 zł. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:b) Zamawiający wymaga Wykonawca dysponował min. 3 osobami w tym 2 zatrudnionymi na umowę o pracę c) Zamawiający wymaga, by minimum 2 osoby miały co najmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług wsparcia technicznego w zakresie aplikacji SWD PRM, o której mowa w ustawie Państwowym Ratownictwie Medycznym d) Zamawiający wymaga, by minimum 2 osoby miały co najmniej 2-letnie doświadczenie w serwisowaniu Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie (PSIeZ) po stronie podmiotu medycznego. e) Zamawiający wymaga, by minimum 2 osoby miały co najmniej 1,5-roczne doświadczenie we wdrażaniu i serwisowaniu urządzeń radiokomunikacyjnych w standardzie DMR. f) Zamawiający wymaga, by minimum 2 osoby miały co najmniej 2-letnie doświadczenie w serwisowaniu urządzeń komputerowych. g) Zamawiający wymaga, by minimum 1 osoba miała co najmniej 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu urządzeń telefonii przewodowej. h) Zamawiający wymaga, by minimum 1 osoba miała co najmniej 5-letnie doświadczenie w budowie i serwisowaniu sieci komputerowych, w tym sieci światłowodowych oraz rozległych sieci WAN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-10, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-16, godzina: 09:00,

 

Odpowiedzi do treści SIWZ

odpowiedzi nr 2 do treści SIWZ

informacja z otwarcia EOP.332.14.17

informacja o wyniku postepowania EOP.332.14.17