Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Opublikowano dnia 24-01-2017

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy
ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
2. Przeznaczenie lokali:
Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenia magazynowe lub usługowe.
3. Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 8 lutego 2017 roku o godzinie 10.15
w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
4. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie – 16,00 zł netto
W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu z wyjątkiem prądu który będzie rozliczany na podstawie podlicznika.
5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
6. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu pisemnego do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu.
8. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 9.45.
9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego bez podania przyczyn.
11. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR
w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 24 stycznia 2017 roku.

Warunki przetargu