Ogłoszenie o licytacji środka trwałego

Opublikowano dnia 10-06-2014

image_pdfimage_print

Białystok, 10.06.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na sprzedaż n/w środka trwałego:

 

 1. Samochód DAEWOO – FSO POLONEZ AMBULANS nr rej. BI 37077; rok produkcji 1996;

Cena wywoławcza brutto – 1.150,- zł (w tym podatek VAT – 23%)

Warunki przetargu:

 1. I Przetarg na w/w środek trwały odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 roku o godzinie 9.00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 2. W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu, II przetarg odbędzie się 25 czerwca 2014 roku      o godzinie 11:00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. Cena wywoławcza w/w środków trwałych zostanie obniżona do 75% ceny wywoławczej obowiązującej w I przetargu ustnym (licytacji) i wynosi:

 

Poz. 1 – cena wywoławcza – 862,50 zł (zwolniony z podatku VAT)

 

 1. Środek trwały z poz. 1 znajduje się w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22. Możliwość oględzin na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 18 czerwca 2014 r. w godz. 800 – 1400.

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przyul. Poleskiej 89 w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 10:45 w II przetargu.
 2. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny ( licytację ) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
 4. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert
 5. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 6. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 25 czerwca 2014 roku.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 8. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego ( licytacji ) jest Pan         inż. Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74 28 534.