Pozostałe konkursy ofert i oferty pracy

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Referent ds. organizacyjno-prawnych (zastępstwo)

Opublikowano dnia 02-08-2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Referent ds. organizacyjno-prawnych (zastępstwo)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Referent ds. organizacyjno-prawnych (zastępstwo)   Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wymagania niezbędne: wykształcenie min. średnie; znajomość obsługi komputera; kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych; doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych UE. Główne obowiązki: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane; rozliczanie projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE, udział w postępowaniach przetargowych, prowadzenie rejestru zarządzeń, umów.   Oferujemy: zatrudnienie na zastępstwo na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; pracę w stabilnej i renomowanej firmie. Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 16.08.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 344. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej. Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy Klauzula informacyjna kandydaci do pracy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowca

Opublikowano dnia 03-07-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Kierowca Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wymagania niezbędne: wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe, kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Dodatkowym atutem będą: doświadczenie na stanowisku kierowcy, znajomość topografii m. Białystok i pow. białostockiego, posiadanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Główne obowiązki: kierowanie pojazdem samochodowym SPZOZ WSPR w Białymstoku, znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, współpraca z innymi komórkami zakładu. Oferujemy:  zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; pracę w stabilnej i renomowanej firmie. Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 10.07.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339 i 85 74 28 536. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej. Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy Klauzula informacyjna kandydaci do pracy     Wyniki  ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynnościratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Białymstoku z podstacjami

Opublikowano dnia 03-07-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynnościratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Białymstoku z podstacjami

OGŁOSZENIE     Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w:   ZPD w Białymstoku z podstacjami Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku tzw. umową kontaktową w tym zakresie. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.08.2019 r. godz. 7.00– 01.01.2020 r. godz.7.00 z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 3 lipca 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 11.07.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz 15.00)   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019 r. o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 17.07.2019 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i testy z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem: test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie, test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego). Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert.Białystok, dnia 3 lipca 2019 r.  ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyka

Opublikowano dnia 18-06-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYKA Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: preferowane wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku, doświadczenie zawodowe mile widziane, mile widziana znajomość zagadnień dotyczących łączności radiowej, kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B. Główne obowiązki: wdrażanie informatyki w jednostce i zarządzanie systemem informatycznym, administrowanie siecią komputerową, nadzór i kontrola nad jej funkcjonowaniem oraz bezpieczeństwem, bieżące wsparcie dla użytkowników, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej   Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, pracę w stabilnej i renomowanej firmie, Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV oraz List Motywacyjny oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji Termin składania dokumentów: 05.07.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w sekretariacie lub Dziale Kadr i Płac SP ZOZ  WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu (85) 663 73 39 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie wstępnej telefonicznie.   Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy Klauzula informacyjna kandydaci do pracy OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU NA STANOWISKO...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Białymstoku z podstacjami

Opublikowano dnia 14-06-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Białymstoku z podstacjami

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w:   ZPD w Białymstoku z podstacjami Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku  tzw. umową kontaktową w tym zakresie. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.07.2019 r. godz. 7.00– 01.01.2020 r. godz.7.00 z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 14 czerwca 2019  r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 19.06.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz 15.00)   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2019  r.  o godz. 13.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 25.06.2019 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i testy z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem: test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie, test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego). Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert. Białystok, dnia 14 czerwca 2019 r. Odwołanie...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. organizacyjno-prawnych (zastępstwo)

Opublikowano dnia 14-06-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Referent ds. organizacyjno-prawnych (zastępstwo)   Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wymagania niezbędne: wykształcenie min. średnie; znajomość obsługi komputera; kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych UE; doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych. Główne obowiązki: rozliczanie projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE, udział w postępowaniach przetargowych, prowadzenie rejestru zarządzeń, umów.   Oferujemy: zatrudnienie na zastępstwo na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; pracę w stabilnej i renomowanej firmie. Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 21.06.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 344. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej. Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy Klauzula informacyjna kandydaci do pracy Ogłoszenie wyników na stanowisko referenta ds....

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent ds. administracyjnych (zastępstwo)

Opublikowano dnia 10-06-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Referent ds. administracyjnych (zastępstwo) Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie lub wyższe, znajomość obsługi komputera; kasy fiskalnej, kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Dodatkowym atutem będą: doświadczenie na podobnym stanowisku. Główne obowiązki: prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Stacji Obsługi i Rozliczeń eksploatacyjnych, obsługa klientów, wystawianie paragonów, faktur, wprowadzanie informacji z kart drogowych do programu komputerowego, rozliczanie czasu pracy kierowców (program EXCEL), praca na komputerze z programami typu Egeria, EKS i kasie fiskalnej, współpraca z innymi komórkami zakładu.   Oferujemy: zatrudnienie na zastępstwo na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; pracę w stabilnej i renomowanej firmie. Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 17.06.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej. Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy Klauzula informacyjna kandydaci do pracy Ogłoszenie wyników na stanowisko referenta ds....

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności pielęgniarki/ pielęgniarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ZPD w Białymstoku z podstacjami

Opublikowano dnia 06-06-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie wykonywania czynności pielęgniarki/ pielęgniarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  w ZPD w Białymstoku z podstacjami

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności pielęgniarki/ pielęgniarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ZPD w Białymstoku z podstacjami   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.07.2019 r. godz. 08.00– 01.06.2020 r. godz. 8.00. z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą  będą dostępne od dnia 06.06.2019  r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 11.06.2019 r. godz. 15.00 w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47   Otwarcie ofert nastąpi w dn. 12.06.2019 r. o godz. 10.00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 14.06.2019 r. do godz. 15.00, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Białystok, 6 czerwca 2019 r....

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Bielsku Podlaskim z podstacjami

Opublikowano dnia 05-06-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie wykonywania czynności  ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Bielsku Podlaskim z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w:   ZPD w Bielsku Podlaskim z podstacjami Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku  tzw. umową kontaktową w tym zakresie. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.07.2019 r. godz. 7.00– 01.01.2020 r. godz. 7.00 z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 5 czerwca 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 11 czerwca 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz 15.00) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 9.30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 14 czerwca 2019 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i znajomości topografii obszaru działania ZPD z podstacjami, z wyłączeniem: test z topografii obszaru działania nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w ZPD – zgodny z tym na który jest składana oferta. test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego). Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert. Białystok, dnia 5 czerwca 2019 r....

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w ZPD w Bielsku Podlaski z podstacjami

Opublikowano dnia 05-06-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza,  w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym  w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w  ZPD w Bielsku Podlaski z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w   ZPD w Bielsku Podlaski z podstacjami Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.07.2019 r. godz. 7.00– 01.01.2020 r. godz.7.00 z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku  tzw. umową kontaktową w tym zakresie. Konkurs ofert przewiduje możliwość złożenia oferty również dla osób: aktualnie zatrudnionych na umowę o pracę na stanowisku ratownika medycznego/ pielęgniarki/pielęgniarza lub ratownika medycznego/pielęgniarki/pielęgniarza z obowiązkami prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego- pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż aktualnie zawarta umowa zostanie rozwiązana przed dniem podjęcia czynności wynikającej z nowej umowy, udzielających świadczeń na tzw. umowie kontraktowej w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego/pielęgniarki /pielęgniarza  w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez)- pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż umowa zostanie rozwiązana przed dniem podjęcia czynności wynikającej z nowej umowy. udzielających świadczeń na tzw. umowie kontraktowej w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego/pielęgniarki /pielęgniarza systemu  w zespołach systemu – z zachowaniem dotychczasowo obowiązującej umowy. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 5 czerwca 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 11.06.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz 15.00) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2019  o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 14.06.2019 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl. Udzielający zamówienia informuje, iż zostanie przeprowadzony test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert. Białystok, dnia 5 czerwca 2019 r. Formularz ofertowy Regulamin Specyfikacja Umowa pielęgniarka Umowa ratownik Wzór rachunku Klauzula informacyjna...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok

Opublikowano dnia 27-05-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku  z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 301 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.07.2019 r. godz. 7.00– 01.01.2021 r. godz.7.00. z możliwością jej przedłużenia Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 27.05.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 31.05.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00)   Otwarcie ofert nastąpi w dn. 03.06.2019 r.  o godz. 9.00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 05.06.2019 r. godz. 15.00, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Białystok, 27.05.2019 r....

Czytaj więcej