Pozostałe konkursy ofert i oferty pracy

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w ZPD w Białymstoku z podstacjami, ZPD w Siemiatycze z podstacjami

Opublikowano dnia 15-04-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w ZPD w Białymstoku z podstacjami, ZPD w Siemiatycze z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w  ZPD w Białymstoku z podstacjami, ZPD w Siemiatycze z podstacjami Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.05.2019 r. godz. 7.00,8.00– 01.01.2020 r. godz.7.00,8.00 z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku tzw. umową kontaktową w tym zakresie. Konkurs ofert przewiduje możliwość złożenia oferty również dla osób: aktualnie zatrudnionych na umowę o pracę na stanowisku ratownika medycznego/ pielęgniarki/pielęgniarza lub ratownika medycznego/pielęgniarki/pielęgniarza z obowiązkami prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego- pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż aktualnie zawarta umowa zostanie rozwiązana przed dniem podjęcia czynności wynikającej z nowej umowy, udzielających świadczeń na tzw. umowie kontraktowej w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego/pielęgniarki /pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez)- pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż umowa zostanie rozwiązana przed dniem podjęcia czynności wynikającej z nowej umowy. udzielających świadczeń na tzw. umowie kontraktowej w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego/pielęgniarki /pielęgniarza systemu w zespołach systemu – z zachowaniem dotychczasowo obowiązującej umowy. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 15 kwietnia 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 19.04.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz. 15.00) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 25.04.2019 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl. Udzielający zamówienia informuje, iż zostanie przeprowadzony test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert. Białystok, dnia 15 kwietnia 2019 r. Formularz ofertowy RM i PLG systemu Regulamin Specyfikacja-PLG i RM Umowa pielęgniarka Umowa ratownik Wzór rachunku Klauzula informacyjna kandydaci do pracy Obowiązek informacyjny kandydaci do...

Czytaj więcej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU ŚRODKÓW TRANSPORTU I LOGISTYKI DS. STACJI PALIW

Opublikowano dnia 02-04-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA  DZIAŁU ŚRODKÓW TRANSPORTU I LOGISTYKI DS. STACJI PALIW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO   ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU ŚRODKÓW TRANSPORTU I LOGISTYKI STACJI PALIW   Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym minimum 3 lata, mile widziane: znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej, kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole, doświadczenie zawodowe w branży paliwowej Główne obowiązki: pozyskiwanie klientów komercyjnych Stacji Paliw oraz Stacji Obsługi Pojazdów Samochodowych, sporządzanie ofert sprzedażowych, przygotowywanie umów, przeprowadzanie akcji reklamowo-informacyjnych / marketingowych, prowadzenie badań rynku, sporządzanie analiz, ustalanie cen, kontrola funkcjonowania komórki pod kątem obowiązujących przepisów prawa, aktów wewnętrznych, sporządzanie wniosków i dokumentacji o wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne w zakresie działalności Stacji Paliw, uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, organizacja pracy pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i aktami wewnętrznymi Zakładu, prowadzenie gospodarki magazynowej Stacji Paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawowanie nadzoru nad obsługą myjni automatycznej Do obowiązków będzie należało również wspieranie pracowników w zakresie m.in.: sprzedaży detalicznej paliw, gazu LPG, olejów, i innych, zamawiania i wprowadzania na stan stacji paliw płynnych, gazu LPG i olejów, sporządzanie codziennych zestawień obrotu paliw Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, pracę w stabilnej i renomowanej firmie Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru)   Termin składania dokumentów: 12.04.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 742 85 36 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej. Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy Klauzula informacyjna kandydaci do...

Czytaj więcej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO WYDAWCA PALIW

Opublikowano dnia 02-04-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO WYDAWCA PALIW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO WYDAWCA PALIW Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wymagania niezbędne: • wykształcenie min. zawodowe, • znajomość obsługi komputera i kasy fiskalnej, • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe: • doświadczenie zawodowe mile widziane. Główne obowiązki: • sprzedaż paliw i olejów, • zamawianie i wprowadzenie na stan stacji paliw płynnych i olejów, • sporządzanie codziennych zestawień obrotu paliw, • utrzymanie porządku i czystości w budynku stacji paliw oraz terenu przyległego. Oferujemy: • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, • pracę w stabilnej i renomowanej firmie. Wymagane dokumenty i oświadczenia: • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru) Termin składania dokumentów: 19.04.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 742 85 36 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej. Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy Klauzula informacyjna kandydaci do...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w ZPD w Białymstoku z podstacjami, ZPD w Sokółce z podstacjami, ZPD w Bielsku Podlaski z podstacjami

Opublikowano dnia 27-03-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w ZPD w Białymstoku z podstacjami, ZPD w Sokółce z podstacjami, ZPD w Bielsku Podlaski z podstacjami

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach wyjazdowych poza systemem PRM w   ZPD w Białymstoku z podstacjami, ZPD w Sokółce z podstacjami, ZPD w Bielsku Podlaski z podstacjami Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.05.2019 r. godz. 7.00– 01.01.2020 r. godz.7.00 z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku tzw. umową kontaktową w tym zakresie. Konkurs ofert przewiduje możliwość złożenia oferty również dla osób: aktualnie zatrudnionych na umowę o pracę na stanowisku ratownika medycznego/ pielęgniarki/pielęgniarza lub ratownika medycznego/pielęgniarki/pielęgniarza z obowiązkami prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego- pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż aktualnie zawarta umowa zostanie rozwiązana przed dniem podjęcia czynności wynikającej z nowej umowy, udzielających świadczeń na tzw. umowie kontraktowej w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego/pielęgniarki /pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez)- pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż umowa zostanie rozwiązana przed dniem podjęcia czynności wynikającej z nowej umowy. udzielających świadczeń na tzw. umowie kontraktowej w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego/pielęgniarki /pielęgniarza systemu w zespołach systemu – z zachowaniem dotychczasowo obowiązującej umowy. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 27 marca 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210, oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl.   Składanie ofert w terminie do 10.04.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz. 15.00) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 16.04.2019 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl. Udzielający zamówienia informuje, iż zostanie przeprowadzony test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert. Białystok, dnia 27 marca 2019 r. WYNIKI Obowiązek informacyjny dla oferentów biorących udział w postępowaniu...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrotowne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N” w ZPD Białystok z podstacjami

Opublikowano dnia 18-06-2018

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrotowne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N” w ZPD Białystok z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.160 j.t.) z późn. zm.  ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrotowne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N” w:   ZPD Białystok z podstacjami w godz. 7.00-15.00 i 15.00-7.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożona oferta od godz. 7.00 (w przypadku, gdy istnieje pilne zapotrzebowanie na oferenta w najbliższym możliwym czasie po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów) do 01.07.2019 r. godz.7.00. z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od 18 czerwca 2018 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210.oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 30.04.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47   Otwarcie złożonej oferty nastąpi w terminie jednego tygodnia od daty jej złożenia, po uprzednim powołaniu komisji Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Białystok, 18 czerwca 2018 r. Formularz ofertowy – lekarz N Specyfikacja lekarz N Regulamin Umowa lekarz N Załącznik do umowy wzór rachunku Wzór lekarz N Wyniki 1 – lekarze N Obowiązek informacyjny dla oferentów biorących udział w postępowaniu...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej w ZPD Białystok z podstacjami

Opublikowano dnia 03-10-2017

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności  lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej w ZPD Białystok z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej w ZPD Białystok z podstacjami   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożona oferta od godz. 08.00 (w przypadku, gdy istnieje pilne zapotrzebowanie na oferenta w najbliższym możliwym czasie- po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów) do dnia 01.01.2019 r. godz.8.00. z możliwością jej przedłużenia Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 03.10.2017 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Oferty można składać na bieżąco. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 Otwarcie złożonej oferty nastąpi w terminie jednego tygodnia od daty jej złożenia, po uprzednim powołaniu komisji Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Białystok, 3 października 2017 r. Specyfiikacja Regulamin Formularz ofertowy Umowa Załącznik do umowy Wzór Obowiązek informacyjny dla oferentów biorących udział w postępowaniu...

Czytaj więcej