Pozostałe konkursy ofert i oferty pracy

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza w zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego) od 01.01.2020 r. w ZPD Białystok z podstacjami

Opublikowano dnia 06-12-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie wykonywania czynności	ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza w zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego) od 01.01.2020 r. w  ZPD Białystok z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności:   ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza    w   zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)               od 01.01.2020 r. w ZPD Białystok z podstacjami Konkurs ofert przewiduje możliwość złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania powyższych czynności dla oferentów, których oferty zostały wybrane w dniu 22.11.2019 r. na inny niż ZPD Białystok. Oferenci, którzy złożyli oferty w związku z ogłoszonym konkursem w dniu 24.10.2019 r.  i których oferty nie zostały wybrane, mogą złożyć jedynie formularz ofertowy wraz z podpisaną klauzulą obowiązku informacyjnego dla oferentów biorących udział w postepowaniu konkursowym, Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.01.2020 r. godz. 7.00– 31.03.2022 r. godz.7.00 z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 6 grudnia 2019  r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 12.12.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz. 15.00) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2019  r.  o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 20.12.2019 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i testy z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem: test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie, test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego/plg systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego). Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert. Białystok, dnia 6 grudnia 2019 r. Formularz ofertowy Specyfikacja Regulamin Umowa pielęgniarka Umowa ratownik Wzór rachunku oświadczenie o danych osobowych klauzula informacyjna oferenci obowiązek informacyjny...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowca

Opublikowano dnia 05-12-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWCA Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wymagania niezbędne: wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe, kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Dodatkowym atutem będą: doświadczenie na stanowisku kierowcy, znajomość topografii miasta Białystok i pow. białostockiego, posiadanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Główne obowiązki: kierowanie pojazdem samochodowym SPZOZ WSPR w Białymstoku, znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, współpraca z innymi komórkami Zakładu.   Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; pracę w stabilnej i renomowanej firmie. Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 13.12.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339 oraz 85 74 28 536. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej. obowiązek informacyjny kandydaci do pracy klauzula informacyjna kandydaci do...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-ca Kierownika Działu Środków Transportu i Logistyki ds. Stacji Obsługi Pojazdów Samochodowych

Opublikowano dnia 20-11-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO   Z-ca Kierownika Działu Środków Transportu i Logistyki ds. Stacji Obsługi Pojazdów Samochodowych Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:   Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, w tym 2 letnie doświadczenie zawodowe lub średnie, w tym 4 letnie doświadczenie zawodowe, znajomość obsługi komputera i kasy fiskalnej, kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Dodatkowym atutem będą: doświadczenie na podobnym stanowisku. chęć podnoszenia kwalifikacji, orientacja w branży motoryzacyjnej Główne obowiązki: kierowanie całokształtem zagadnień Stacji Obsługi Pojazdów Samochodowych, w tym m.in. związanych z naprawą pojazdów samochodowych, badaniami diagnostycznymi, gospodarką zaopatrzeniowo- magazynową, nadzór i prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Stacji Obsługi i Stacji Kontroli Pojazdów, sporządzanie harmonogramów pracy podległych pracowników, obsługa klientów, wystawianie paragonów i faktur, praca na komputerze z programami WORD, EXCEL oraz typu Egeria i kasie fiskalnej, uczestniczenie w pracach komisji kasacyjnej, paliwowej, BHP, nadzór nad sprzętem będącym na wyposażeniu Stacji Obsługi oraz Stacji Kontroli Pojazdów (terminy przeglądów, certyfikaty itp.) współpraca z innymi komórkami zakładu.   Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; pracę w stabilnej i renomowanej firmie. Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 26.11.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339 lub 85 74 28 536 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej. obowiązek informacyjny kandydaci do pracy klauzula informacyjna kandydaci do pracy wyniki...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowca

Opublikowano dnia 18-11-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWCA Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wymagania niezbędne: wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe, kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Dodatkowym atutem będą: doświadczenie na stanowisku kierowcy, znajomość topografii miasta Białystok i pow. białostockiego, posiadanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Główne obowiązki: kierowanie pojazdem samochodowym SPZOZ WSPR w Białymstoku, znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, współpraca z innymi komórkami Zakładu.   Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; pracę w stabilnej i renomowanej firmie. Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 25.11.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339 oraz 85 74 28 536. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej....

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. administracyjnych

Opublikowano dnia 15-11-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO   Inspektor ds. administracyjnych miejsce pracy sekretariat/kancelaria   Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: preferowane wykształcenie wyższe, komunikatywność, sumienność, zdolności organizacyjne, dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność obsługi urządzeń biurowych umiejętność asertywnego prowadzenia rozmów telefonicznych wysoka kultura osobista Główne obowiązki: prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji Zakładu, organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych zgodnie z poleceniami przełożonego, obsługa interesantów oraz współpracowników osobiście lub przez telefon, czynny udział w przygotowywaniu wizyty gości oraz obsługa gości dbanie o porządek i estetyczny wygląd sekretariatu oraz gabinetów Dyrekcji.   Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; pracę w stabilnej i renomowanej firmie. Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 19.11.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej....

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

Opublikowano dnia 13-11-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 t.j.)  ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:   dla lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej i ambulatoryjnej w ZPD Białystok z podstacjami   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.12.2019 r. godz. 08.00– 01.01.2021 r. godz.8.00. z możliwością jej przedłużenia Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 13.11.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 15.11.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00). Otwarcie ofert nastąpi w dn. 18.11.2019 r. o godz. 09.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 19.11.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Białystok, 13 listopada 2019 r....

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)

Opublikowano dnia 06-11-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności   ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza w   zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego) od 01.01.2020 r. w: ZPD Białystok z podstacjami ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami ZPD Siemiatycze z podstacjami ZPD Sokółka z podstacjami Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.01.2020 r. godz. 7.00;8.00*– 31.03.2022 r. godz.7.00;8.00* z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.                  *dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 6 listopada 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 13.11 2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz 15.00) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 9.00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 22.11.2019 r. godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia informuje, iż dla oferentów którzy złożą ofertę z kierowaniem pojazdem uprzywilejowanym zostanie przeprowadzony test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie, Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert. Białystok, dnia 6 listopada 2019 r....

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza

Opublikowano dnia 24-10-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności:   ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza    w   zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)               od 01.01.2020 r. w ZPD Białystok z podstacjami ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami ZPD Hajnówka z podstacjami ZPD Mońki, ZPD Siemiatycze z podstacjami ZPD Sokółka z podstacjami Konkurs ofert przewiduje możliwość złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania powyższych czynności tylko w jednym Zakładzie Pomocy Doraźnej na obszarze działa SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.01.2020 r. godz. 7.00,8.00*– 31.03.2022 r. godz.7.00,8.00* z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.            *dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 24 października 2019  r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 31.10.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz. 15.00) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2019  r.  o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 15.11.2019 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i testy z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem: test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie, test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego/plg systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego). Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert. Białystok, dnia 24 października 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert Prosimy o zgłaszanie się do pokoju 210 celem podpisania...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sprzątaczka

Opublikowano dnia 19-09-2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sprzątaczka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKA Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:   Wymagania niezbędne: dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków dobra organizacja pracy pozytywne nastawienie do pracy kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe mile widziane. Główne obowiązki: wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach na powierzonym odcinku pracy,   Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu, Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,wg obowiązujących przepisów, klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru) Termin składania dokumentów: 24.09.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 663 73 41 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.   Wyniki...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD Sokółka z podstacjami

Opublikowano dnia 09-09-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie wykonywania czynności  ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD Sokółka z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w:   ZPD Sokółka z podstacjami Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku  tzw. umową kontaktową w tym zakresie. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.10.2019 r. godz. 7.00– 01.01.2020 r. godz.7.00 z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 9 września 2019  r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 13.09.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz 15.00)   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019  r.  o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 19.09.2019 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i testy z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem: test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie, test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego). Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert. Białystok, dnia 9 września 2019 r....

Czytaj więcej

NABÓR NA STANOWISKO Referent ds. księgowości

Opublikowano dnia 04-09-2019

NABÓR NA STANOWISKO Referent ds. księgowości

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Referent ds. księgowości Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku finanse i rachunkowość, kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole, Dodatkowym atutem będą: doświadczenie zawodowe mile widziane, znajomość zagadnień dotyczących ewidencji środków trwałych w tym zakupionych ze środków UE, Główne obowiązki: prowadzenie ewidencji majątku Zakładu, w tym rozliczanie przeprowadzanych inwentaryzacji, naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzgadnianie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych z ewidencją syntetyczną po zakończeniu każdego miesiąca, a także z osobami odpowiedzialnymi za powierzone im środki trwałe, prowadzenie rejestru sprzedaży fiskalnej – sprawdzanie i analiza załączonych dokumentów, grupowanie osiągniętych przychodów według rodzajów, dekretowanie i księgowanie, rozliczanie podatku VAT od faktur zakupu towarów, windykacja należności, Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu, pracę w stabilnej i renomowanej firmie, Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 13.09.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w sekretariacie SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu (85) 663 73 38 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.    ...

Czytaj więcej

Nabór na stanowisko Kierowca pojazdu samochodowego

Opublikowano dnia 29-08-2019

Nabór na stanowisko Kierowca pojazdu samochodowego

Wyniki

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Hajnówce z podstacjami

Opublikowano dnia 23-08-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Hajnówce z podstacjami

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w:   ZPD w Hajnówce z podstacjami...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Referent ds. organizacyjno-prawnych (zastępstwo)

Opublikowano dnia 02-08-2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Referent ds. organizacyjno-prawnych (zastępstwo)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Referent ds. organizacyjno-prawnych (zastępstwo)   Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wymagania niezbędne: wykształcenie min. średnie; znajomość obsługi komputera; kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych; doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych UE. Główne obowiązki: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane; rozliczanie projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE, udział w postępowaniach przetargowych, prowadzenie rejestru zarządzeń, umów.   Oferujemy: zatrudnienie na zastępstwo na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; pracę w stabilnej i renomowanej firmie. Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 16.08.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 344. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej. Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy Klauzula informacyjna kandydaci do pracy  ...

Czytaj więcej