Pozostałe konkursy ofert i oferty pracy

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sprzątaczka

Opublikowano dnia 19-09-2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sprzątaczka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKA Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:   Wymagania niezbędne: dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków dobra organizacja pracy pozytywne nastawienie do pracy kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe mile widziane. Główne obowiązki: wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach na powierzonym odcinku pracy,   Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu, Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,wg obowiązujących przepisów, klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru) Termin składania dokumentów: 24.09.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 663 73 41 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.   Wyniki...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD Sokółka z podstacjami

Opublikowano dnia 09-09-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie wykonywania czynności  ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD Sokółka z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w:   ZPD Sokółka z podstacjami Konkurs ofert nie przewiduje możliwości złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności osobom związanym obecnie z SP ZOZ WSPR w Białymstoku  tzw. umową kontaktową w tym zakresie. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.10.2019 r. godz. 7.00– 01.01.2020 r. godz.7.00 z możliwością jej przedłużenia. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 9 września 2019  r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 13.09.2019 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz 15.00)   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019  r.  o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 19.09.2019 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i testy z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem, z wyłączeniem: test z wiedzy o ruchu drogowym wraz z praktycznym testem jazdy próbnej ambulansem nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a także osób, które posiadają potwierdzone doświadczenie zawodowe w tym zakresie, test z wiedzy medycznej nie dotyczy osób aktualnie zatrudnionych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku na stanowisku ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu (w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego). Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert. Białystok, dnia 9 września 2019 r....

Czytaj więcej

NABÓR NA STANOWISKO Referent ds. księgowości

Opublikowano dnia 04-09-2019

NABÓR NA STANOWISKO Referent ds. księgowości

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Referent ds. księgowości Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku finanse i rachunkowość, kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole, Dodatkowym atutem będą: doświadczenie zawodowe mile widziane, znajomość zagadnień dotyczących ewidencji środków trwałych w tym zakupionych ze środków UE, Główne obowiązki: prowadzenie ewidencji majątku Zakładu, w tym rozliczanie przeprowadzanych inwentaryzacji, naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzgadnianie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych z ewidencją syntetyczną po zakończeniu każdego miesiąca, a także z osobami odpowiedzialnymi za powierzone im środki trwałe, prowadzenie rejestru sprzedaży fiskalnej – sprawdzanie i analiza załączonych dokumentów, grupowanie osiągniętych przychodów według rodzajów, dekretowanie i księgowanie, rozliczanie podatku VAT od faktur zakupu towarów, windykacja należności, Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu, pracę w stabilnej i renomowanej firmie, Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 13.09.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w sekretariacie SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu (85) 663 73 38 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.    ...

Czytaj więcej

Nabór na stanowisko Kierowca pojazdu samochodowego

Opublikowano dnia 29-08-2019

Nabór na stanowisko Kierowca pojazdu samochodowego

Wyniki

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Hajnówce z podstacjami

Opublikowano dnia 23-08-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Hajnówce z podstacjami

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w:   ZPD w Hajnówce z podstacjami...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Referent ds. organizacyjno-prawnych (zastępstwo)

Opublikowano dnia 02-08-2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Referent ds. organizacyjno-prawnych (zastępstwo)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Referent ds. organizacyjno-prawnych (zastępstwo)   Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wymagania niezbędne: wykształcenie min. średnie; znajomość obsługi komputera; kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych; doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych UE. Główne obowiązki: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane; rozliczanie projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE, udział w postępowaniach przetargowych, prowadzenie rejestru zarządzeń, umów.   Oferujemy: zatrudnienie na zastępstwo na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; pracę w stabilnej i renomowanej firmie. Wymagane dokumenty i oświadczenia: podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru). Termin składania dokumentów: 16.08.2019 r. Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty. Inne informacje: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 344. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej. Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy Klauzula informacyjna kandydaci do pracy  ...

Czytaj więcej