Archiwum – Zamówienia publiczne

image_pdfimage_print

Przetarg nieograniczony na usługę telekomunikacyjną

Opublikowano dnia 04-01-2018

Ogłoszenie nr 497942-N-2018 z dnia 2018-01-04 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.1.18 Wyjaśnienia treści SIWZ informacja z otwarcia ofert EOP.332.1.18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej...

Czytaj więcej

Dostawa rękawic na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 05-12-2017

Ogłoszenie nr 627555-N-2017 z dnia 2017-12-05 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa rękawic na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.20.17 wyjasnienia treści SIWZ wyjasnienia treści SIWZ 2 Informacja z otwarcia informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Opublikowano dnia 29-11-2017

Ogłoszenie nr 623779-N-2017 z dnia 2017-11-29 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Usługa wsparcia technicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ogłoszenie opublikowane SIWZ 332.19.17 Wyjaśnienia treści SIWZ  informacja z otwarcia Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 16-11-2017

Ogłoszenie nr 616952-N-2017 z dnia 2017-11-16 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ogłoszenie o zamównieniu SIWZ 332.18.17 Informacja z otwarcia informacja o wyborze najkorzystniejszej...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 06-11-2017

Ogłoszenie nr 610382-N-2017 z dnia 2017-11-06 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ogłoszenie o zamównieniu 332.17.2017 SIWZ 332.17.2017 Wyjasnienia treści SIWZ wyjasnienia treści SIWZ i zmiana terminu Informacja z otwarcia Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 25-10-2017

Ogłoszenie nr 606179-N-2017 z dnia 2017-10-25 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego ogłoszenie o zamównieniu EOP.332.16.17 SIWZ.332.16.17 wyjaśnienia treści SIWZ Wyjasnienia treści SIWZ cz. 2 wyjasnienia treści SIWZ 3 informacja z otwarcia informacja z otwarcia EOP.332.16.17 informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Opublikowano dnia 20-10-2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych. ogłoszenie przekazane do publikacji SIWZ AMBULANSE 332.3.17 Ambulances English version espd-request- W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego.   To complete the Single European Procurement Document, the contractor should save the EEP file on his / her computer and unpack it. Then the Contractor should go to http://ec.europa.eu/growth/espd, select the language and import the document. After completing the form, it should be saved, printed, signed and sent along with the offer to the registered office of the Ordering Party. ogłoszenie opublikowane Answers English version Wyjaśnienia treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ cz.2 Answers English version 2 zmiana ogłoszenia wyjasnienia treści SIWZ 3 Answers English version 3 informacja z otwarcia Informacja o wyniku postępowania  ...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do samochodów marki opel należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 27-09-2017

Ogłoszenie nr 590750-N-2017 z dnia 2017-09-27 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Opel należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ogłoszenienie o zamównieniu EOP.332.15.17 SIWZ_EOP.332.15.17 informacja z otwarcia Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Opublikowano dnia 01-08-2017

Ogłoszenie nr 561436-N-2017 z dnia 2017-08-01 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5062257600000, ul. ul. Poleska  89 , 15874   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 6526709, 6525108, , e-mail dor@wspr.bialystok.pl, , faks 856 526 708. Adres strony internetowej (URL): www.pogotowie.bialystok.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.pogotowie.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.pogotowie.bialystok.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO Numer referencyjny: EOP.332.14.17 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie systemów łączności i systemów powiadamiania zespołów ratownictwa medycznego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku II.5) Główny kod CPV: 72000000-5 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 72100000-6 72110000-9 72212180-4 71241000-9 50312600-1 51612000-5 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 05-07-2017

Ogłoszenie nr 543556-N-2017 z dnia 2017-07-05 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego                 w Białymstoku: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego ogłoszenie o zamównieniu EOP.332.13.17  – pełna treść SIWZ środki dezynfekcyjne EOP.332.13.17 Wyjaśnienia treści SIWZ 332.13.17 informacja z otwarcia informacja o wyborze informacja o uniewaznieniu i...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawe gazu propan-butan do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 28-06-2017

ogłoszenie przekazane SIWZ gaz 332.12.17 JEDZ (espd) – w celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać jezyk polski oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane   informacja z otwarcia informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 16-05-2017

Ogłoszenie nr 508243-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.11.17 – pełna treść SIWZ materiały opatrunkowe EOP.332.11.17 wyjaśnienia treści SIWZ 332.11.17; zmiana zał 2. Wyjasnienia treści siwz nr 2 informacja z otwarcia informacja o wyborze oferty...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę akumulatorów

Opublikowano dnia 11-05-2017

Ogłoszenie nr 505946-N-2017 z dnia 2017-05-11 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: dostawa akumulatorów do SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.10.17 – pełna treść ogłoszenia SIWZ informacja z otwarcia...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów oraz jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych

Opublikowano dnia 03-04-2017

Ogłoszenie nr 57514 – 2017 z dnia 2017-04-03 r. Białystok: DOSTAWA PAPIERÓW DO APARATÓW EKG I DEFIBRYLATORÓW ORAZ JEDNORAZOWYCH ELEKTROD WIELOFUNKCYJYCH. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.9.17 – pełna treść ogłoszenia o zamówieniu SIWZ EOP.332.9.17 odpowiedzi do treści SIWZ Zmieniony Formularz cenowy Zmieniony załącznik nr 4 – wzór umowy informacja z otwarcia 332.9.17 informacja o wyniku w części...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 23-03-2017

ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji SIWZ paliwa 332.8.17 jedz – w celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać jezyk polski oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. opublikowane ogłoszenie o zamównieniu wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 332.8.17 informacja z otwarcia EOP.332.8.17 informacja o...

Czytaj więcej