Zamówienie publiczne

image_pdfimage_print

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw do Stacji Paliw WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 17-02-2017

Ogłoszenie przekazane do publikacji 332.2.17 SIWZ paliwa 332.2.17 JEDZ  – w celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać jezyk polski oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS036-065833-pl wyjaśnienia treści SIWZ 332.2.17 informacja o zmianie SIWZ 332.2.17 informacja z otwarcia 332.2.17 z dn 17.03.2017 informacja o wyborze...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Opublikowano dnia 14-02-2017

Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest zapewnienie na terenie Miasta Augustów zakwaterowania i wyżywienia uczestników XIII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego. Ogłoszenie o zamównieniu SIWZ 332.4 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Zmiany treści SIWZ informacja z otwarcia informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę defibrylatorów i respiratora do ambulansów w systemie PRM

Opublikowano dnia 23-01-2017

Ogłoszenie nr 12741 – 2017 z dnia 2017-01-23 r. Białystok: Dostawa defibryatorów i respiratora do ambulansów w systemie PRM na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Ogłoszenie 332.1.17 – pełna treść ogłoszenia o zamówieniu SIWZ 332.1.17 332.1.17 informacja o zmianie SIWZ  (UWAGA! zmiana terminu składania ofert do dnia 07.02.2017) Ogłoszenie o zmianie – data   Ogłoszenie o zmianie – kryterium odpowiedzi do treści SIWZ informacja z otwarcia Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem

Opublikowano dnia 04-01-2017

Ogłoszenie nr 2490 – 2017 z dnia 2017-01-04 r. Białystok: Dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 332-24-16-ogloszenie-o-zamowieniu-pelna-wersja 332-24-16-siwz WYDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT do dnia 20.01.2017 r.! 332-24-16-informacja-o-zmianie-siwz 332-24-16-zmiana-ogloszenia wyjaśnienia do treści SIWZ 332.24.16 UWAGA! w związku z wpływem kolejnych pytań do treści SIWZ i opracowywaniem do nich odpowiedzi termin składania ofert ulegnie przedłużeniu do dnia 27 stycznia 2017 r. 332.24.16 informacja o zmianie treści SIWZ nr 2 332.24.16 zmiana ogłoszenia nr 2 – przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.01.2016 r. wyjaśnienia do treści SIWZ cz. 2 332.24.16 informacja o zmianie SIWZ nr 3 informacja z otwarcia     informacja o unieważnieniu  ...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych

Opublikowano dnia 30-12-2016

Ogłoszenie nr 377329 – 2016 z dnia 2016-12-30 r. Białystok: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogloszenie-o-zamowieniu-332-26-16 (pełna treść) siwz-332-26-16 informacja-z-otwarcia EOP.332.26.16 informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieoraniczony na dostawę materiałów medycznych

Opublikowano dnia 29-12-2016

Ogłoszenie nr 376113 – 2016 z dnia 2016-12-29 r. Białystok: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogloszenie-o-zamowieniu-332-25-16  (pełna treść) siwz-332-25-16 wyjasnienia-tresci-siwz-materialy-medyczne-332-25-16 siwz-332-25-16-po-zmianach informacja-z-otwarcia informacja o wyborze ofert informacja o wyborze ofert cz.1,2,17,18 informacja o uniewaznieniu w części...

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TABLETÓW DO AMBULANSÓW MEDYCZNYCH

Opublikowano dnia 22-12-2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pogotowie.bialystok.pl ________________________________________ Ogłoszenie nr 372761 – 2016 z dnia 2016-12-22 r. Białystok: Dostawa tabletów do ambulansów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogloszenie-o-zamowieniu-332-23-16   (PEŁNA TREŚĆ) siwz-332-23-16 informacja-z-otwarcia...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu ratownictwa medycznego

Opublikowano dnia 29-11-2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pogotowie.bialystok.pl ________________________________________ Ogłoszenie nr 354545 – 2016 z dnia 2016-11-29 r. Białystok: Dostawa drobnego sprzętu ratownictwa medycznego na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogloszenie-o-zamowieniu-29-11-2016  (pełna treść) siwz-332-22-16 zal-2-formularz-ofertowy   zal-3-formularz-cenowy wyjasnienia-tresci-siwz-332-22-16 (wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert na dzień 09.12.2016 r. g. 9.00) siwz-332-22-16-z-naniesionymi-zmianami-5-12 zmiana-ogloszenia-w-bzp informacja-z-otwarcia informacja-o-wyborze-ofert-w-czesci-12-6 informacja-o-wyborze-ofert-w-cz-3-i-4 EOP.332.22.16 informacja o wyborze oferty w cz....

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 23-11-2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.pogotowie.bialystok.pl ________________________________________ Ogłoszenie nr 350050 – 2016 z dnia 2016-11-23 r. Białystok: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogloszenie-23-11-2016   (pełna treść) siwz-332-21-16 1-odpowiedzi-do-tresci-siwz 2-odpowiedzi-do-tresci-siwz Zmiana treści SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANIE zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-wersja-edytowalna informacja-z-otwarcia Zgodnie z art. 24 ust 11 pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (tj. do dnia 05.12.2016 r), jest obowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.   Informacja o wyborze...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów przenosnych i przewoźnych wraz z osprzętem do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 30-09-2016

Ogłoszenie nr 316194 – 2016 z dnia 2016-09-30 r. Białystok: dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5062257600000, ul. ul. Poleska 89, 15874 Białystok, woj. podlaskie, państwo , tel. 085 6526709, 6525108, e-mail dor@wspr.bialystok.pl, faks 856 526 708. Adres strony internetowej (URL): www.pogotowie.bialystok.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.pogotowie.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.pogotowie.bialystok.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć osobiście lub doręczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca do sidziby Zamawiającego Adres: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku Numer referencyjny: EOP.332.19.16 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II.5) Główny kod CPV: 32236000-6 Dodatkowe kody CPV:32344260-6, 31158100-9, 31400000-0, 48000000-8, 32344210-1 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w...

Czytaj więcej

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH MARKI OPEL DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SP ZOZ WSPR w BIAŁYMSTOKU

Opublikowano dnia 29-09-2016

Ogłoszenie nr 315345 – 2016 z dnia 2016-09-29 r. Białystok: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH MARKI OPEL DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SP ZOZ WSPR w BIAŁYMSTOKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5062257600000, ul. ul. Poleska  89, 15874   Białystok, woj. podlaskie, państwo , tel. 085 6526709, 6525108, e-mail dor@wspr.bialystok.pl, faks 856 526 708. Adres strony internetowej (URL): www.pogotowie.bialystok.plAdres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.pogotowie.bialystok.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Puliczny Zakład Opieki Zdrowotnej I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.pogotowie.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.pogotowie.bialystok.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Ofertę można przesłać za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres 15-874 Białystok, ul. Poleska 89, pok 214 Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Ofertę należy osobiście złożyć w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w pok. 214, Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH MARKI OPEL DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SP ZOZ WSPR w BIAŁYMSTOKU Numer referencyjny: EOP.332.20.16 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych marki Opel do pojazdów samochodowych SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. II.5) Główny kod CPV: 34000000-7 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 35000.00 Waluta: pln (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Opublikowano dnia 13-09-2016

Ogłoszenie nr 308121 – 2016 z dnia 2016-09-13 r. Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5062257600000, ul. ul. Poleska  89, 15874   Białystok, woj. podlaskie, państwo , tel. 085 6526709, 6525108, e-mail dor@wspr.bialystok.pl, faks 856 526 708. Adres strony internetowej (URL): www.pogotowie.bialystok.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Puliczny Zakład Opieki Zdrowotnej I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.pogotowie.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.pogotowie.bialystok.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć osobiście lub doręczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca do siedziby Zamawiająego Adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku Numer referencyjny: EOP.332.18.16 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Zakres dostaw: Zestaw komputerowy — Typ A x 2,Zestaw komputerowy — Typ B x 3,Telefon VoIP x 15, Telefon VoIP z modułem rozszerzającym x 6, Drukarka wysokowydajna laserowa mono x 3, Głośniki komputerowe x 6. Szczegółowa specyfikacjanajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. II.5) Główny kod CPV: 30213000-5 Dodatkowe kody CPV:32550000-3, 30232110-8, 32342412-3 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i obuwia

Opublikowano dnia 13-07-2016

Białystok: DOSTAWA ODZIEŻY I OBUWIA Numer ogłoszenia: 134635 – 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku , ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6526709, 6525108, faks 085 6526708. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODZIEŻY I OBUWIA. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania są dostawy nowej odzieży i obuwia. Szczegółowy wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowi Załącznik nr 1 i 3 będący integralną częścią SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1, 18.83.00.00-6, 35.11.34.00-3, 18.81.00.00-0. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: W Części 1 – 1 000,00 zł, W Części 2 – 4 000,00 zł, W Części 3 – 1 000,00 zł, W Części 4 – 100,00 zł, W Części 5 – 1 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w:pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr. 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja:Wadium – przetarg na dostawę odzieży i obuwia: Część 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. 5. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, którego wadium dotyczy Wadium – przetarg na dostawę odzieży i obuwia: Część 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5. 6.Zwrot wadium: 6.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 6.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 6.4 jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 6.5 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu uprzednio zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium: 7.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; 7.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU...

Czytaj więcej

DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Opublikowano dnia 05-07-2016

Białystok: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH Numer ogłoszenia: 120101 – 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku , ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6526709, 6525108, faks 085 6526708. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.bialystok.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.pogotowie.bialystok.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Szczegółowy wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowi Załączniki nr 2 będący integralną częścią SIWZ … II.1.5)   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.25.00-2. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 pzp który znajduje się na Formularzu ofertowym oraz na podstawie dołączonej do oferty koncesji, zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenia na wytwarzanie i odsprzedaż płynów infuzyjnych III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 pzp który znajduje się na Formularzu ofertowym. III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 st. 1 pkt 1-4 pzp który znajduje się na Formularzu ofertowym. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocenia czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 st. 1 pkt 1-4 pzp który znajduje się na Formularzu ofertowym. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 st. 1 pkt 1-4 pzp który znajduje się na Formularzu ofertowym. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania...

Czytaj więcej

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.

Opublikowano dnia 27-06-2016

Białystok: DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH. Numer ogłoszenia: 104431 – 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku , ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6526709, 6525108, faks 085 6526708. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.bialystok.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.pogotowie.bialystok.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych. Szczegółowy wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowi Załączniki nr 2 będący integralną częścią niniejszej SIWZ. II.1.5)   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 pzp który znajduje się na Formularzu ofertowym. III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 pzp który znajduje się na Formularzu ofertowym. III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 st. 1 pkt 1-4 pzp który znajduje się na Formularzu ofertowym. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocenia czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 st. 1 pkt 1-4 pzp który znajduje się na Formularzu ofertowym. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 st. 1 pkt 1-4 pzp który znajduje się na Formularzu ofertowym. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy...

Czytaj więcej