Zamówienie publiczne

image_pdfimage_print

Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Opublikowano dnia 01-08-2017

Ogłoszenie nr 561436-N-2017 z dnia 2017-08-01 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5062257600000, ul. ul. Poleska  89 , 15874   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 6526709, 6525108, , e-mail dor@wspr.bialystok.pl, , faks 856 526 708. Adres strony internetowej (URL): www.pogotowie.bialystok.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.pogotowie.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.pogotowie.bialystok.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO Numer referencyjny: EOP.332.14.17 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie systemów łączności i systemów powiadamiania zespołów ratownictwa medycznego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku II.5) Główny kod CPV: 72000000-5 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 72100000-6 72110000-9 72212180-4 71241000-9 50312600-1 51612000-5 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 05-07-2017

Ogłoszenie nr 543556-N-2017 z dnia 2017-07-05 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego                 w Białymstoku: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego ogłoszenie o zamównieniu EOP.332.13.17  – pełna treść SIWZ środki dezynfekcyjne EOP.332.13.17 Wyjaśnienia treści SIWZ 332.13.17 informacja z otwarcia informacja o wyborze informacja o uniewaznieniu i...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawe gazu propan-butan do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 28-06-2017

ogłoszenie przekazane SIWZ gaz 332.12.17 JEDZ (espd) – w celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać jezyk polski oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane   informacja z otwarcia informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 16-05-2017

Ogłoszenie nr 508243-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.11.17 – pełna treść SIWZ materiały opatrunkowe EOP.332.11.17 wyjaśnienia treści SIWZ 332.11.17; zmiana zał 2. Wyjasnienia treści siwz nr 2 informacja z otwarcia informacja o wyborze oferty...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę akumulatorów

Opublikowano dnia 11-05-2017

Ogłoszenie nr 505946-N-2017 z dnia 2017-05-11 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: dostawa akumulatorów do SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.10.17 – pełna treść ogłoszenia SIWZ informacja z otwarcia...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów oraz jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych

Opublikowano dnia 03-04-2017

Ogłoszenie nr 57514 – 2017 z dnia 2017-04-03 r. Białystok: DOSTAWA PAPIERÓW DO APARATÓW EKG I DEFIBRYLATORÓW ORAZ JEDNORAZOWYCH ELEKTROD WIELOFUNKCYJYCH. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.9.17 – pełna treść ogłoszenia o zamówieniu SIWZ EOP.332.9.17 odpowiedzi do treści SIWZ Zmieniony Formularz cenowy Zmieniony załącznik nr 4 – wzór umowy informacja z otwarcia 332.9.17 informacja o wyniku w części...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 23-03-2017

ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji SIWZ paliwa 332.8.17 jedz – w celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać jezyk polski oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. opublikowane ogłoszenie o zamównieniu wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 332.8.17 informacja z otwarcia EOP.332.8.17 informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do SP ZOZ WSPR w Białysmtoku

Opublikowano dnia 06-03-2017

Ogłoszenie nr 37186 – 2017 z dnia 2017-03-06 r. Białystok: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu 332.7.17 SIWZ 332.7.17 wyjaśnienia treści SIWZ 332.7.17 informacja z otwarcia EOP.332.7.17. Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 01-03-2017

Ogłoszenie nr 34728 – 2017 z dnia 2017-03-01 r. Białystok: Dostawa części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu 332.5.17 SIWZ 332.5.17 informacja z otwarcia 332.5.17 Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 23-02-2017

Ogłoszenie nr 31067 – 2017 z dnia 2017-02-23 r. Białystok: Dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszenie o zamówieniu 332.6.17 SIWZ 332.6.17 WYJAŚNIENIA treści SIWZ 332.6.17 zmiana treści SIWZ Informacja z otwarcia informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw do Stacji Paliw WSPR w Białymstoku

Opublikowano dnia 17-02-2017

Ogłoszenie przekazane do publikacji 332.2.17 SIWZ paliwa 332.2.17 JEDZ  – w celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, wybrać jezyk polski oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS036-065833-pl wyjaśnienia treści SIWZ 332.2.17 informacja o zmianie SIWZ 332.2.17 informacja z otwarcia 332.2.17 z dn 17.03.2017 informacja o wyborze...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Opublikowano dnia 14-02-2017

Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest zapewnienie na terenie Miasta Augustów zakwaterowania i wyżywienia uczestników XIII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego. Ogłoszenie o zamównieniu SIWZ 332.4 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Zmiany treści SIWZ informacja z otwarcia informacja o...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę defibrylatorów i respiratora do ambulansów w systemie PRM

Opublikowano dnia 23-01-2017

Ogłoszenie nr 12741 – 2017 z dnia 2017-01-23 r. Białystok: Dostawa defibryatorów i respiratora do ambulansów w systemie PRM na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Ogłoszenie 332.1.17 – pełna treść ogłoszenia o zamówieniu SIWZ 332.1.17 332.1.17 informacja o zmianie SIWZ  (UWAGA! zmiana terminu składania ofert do dnia 07.02.2017) Ogłoszenie o zmianie – data   Ogłoszenie o zmianie – kryterium odpowiedzi do treści SIWZ informacja z otwarcia Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem

Opublikowano dnia 04-01-2017

Ogłoszenie nr 2490 – 2017 z dnia 2017-01-04 r. Białystok: Dostawa radiotelefonów przenośnych i przewoźnych wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 332-24-16-ogloszenie-o-zamowieniu-pelna-wersja 332-24-16-siwz WYDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT do dnia 20.01.2017 r.! 332-24-16-informacja-o-zmianie-siwz 332-24-16-zmiana-ogloszenia wyjaśnienia do treści SIWZ 332.24.16 UWAGA! w związku z wpływem kolejnych pytań do treści SIWZ i opracowywaniem do nich odpowiedzi termin składania ofert ulegnie przedłużeniu do dnia 27 stycznia 2017 r. 332.24.16 informacja o zmianie treści SIWZ nr 2 332.24.16 zmiana ogłoszenia nr 2 – przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.01.2016 r. wyjaśnienia do treści SIWZ cz. 2 332.24.16 informacja o zmianie SIWZ nr 3 informacja z otwarcia     informacja o unieważnieniu  ...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych

Opublikowano dnia 30-12-2016

Ogłoszenie nr 377329 – 2016 z dnia 2016-12-30 r. Białystok: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ogloszenie-o-zamowieniu-332-26-16 (pełna treść) siwz-332-26-16 informacja-z-otwarcia EOP.332.26.16 informacja o...

Czytaj więcej