Przetarg pisemny na wynajem 3 wolnych stanowisk parkingowych

OGŁOSZENIE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem 3 wolnych stanowisk parkingowych znajdujących się w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
2. Przedmiot przetargu:
a) 1 stanowisko parkingowe w budynku garaży z przeznaczeniem na samochód typu BUS
o powierzchni 20 m2.
b) 2 stanowiska parkingowe w budynku garaży z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde.
3. Wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd wynosi:
– 123,00 zł netto (151,29 zł brutto) miesięcznie – dla samochodu osobowego,
– 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) miesięcznie – dla pojazdu typu BUS.
W/w stawka netto zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.
4. Przetarg na w/w miejsce postojowe odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu jednego stanowiska.
6. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu, której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
10. Miejsca postojowe można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy

 ul. Poleskiej 89.
Białystok, dnia 13 grudnia 2018 roku.
ZAGROŻENIA ZIMOWE

Informacja
Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019.

Serdeczne podziękowania mieszkańcom Białegostoku za wsparcie, którego udzielili nam oddając swój głos na projekt M03 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. To dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu udało się osiągnąć tak wysoki wynik. Projekt otrzymał 4 070 głosów. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

Dyrekcja i pracownicy

SP ZOZ WSPR w Białymstoku
Przetarg pisemny na sprzedaż radiotelefonów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza  przetarg pisemny na sprzedaż zbędnych n/w elementów wyposażenia:

 

Lp. Nazwa przedmiotu Nr inw. Symbol, nr. Fabryczny Ilość j.m. Data przyjęcia Cena wywoławcza za szt. Wysokość wadium  za szt.
1 Radiotelefon Motorola GM 360 III/32/1: 1-3 ZPORR 3 szt 13.10.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł
2 Radiotelefon GM 360 III/32/1: 4-5/ZPORR 2 szt 27.10.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł
3 Radiotelefon GM 360 III/32/1: 6/ZPORR 1 szt 28.10.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł
4 Radiotelefon Motorola CM 360 III/32/1:7 1 szt 10.11.2005 r. 280 zł /szt. 28,00 zł
5 Radiotelefon GM 360 III/31/1/8 1 szt 10.10.2006 r. 300 zł/szt. 30,00 zł
6 Radiotelefon Motorola GM 360 1:III/32/1:9-10 ZPORR 2 szt 20.03.2007 r. 320 zł/szt. 32,00 zł
7 Radiotelefon GM 360 III/32/1:11-13 3 szt 01.04.2009 r. 360 zł/szt. 36,00 zł
8 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 1-9/ZPORR 9 szt 19.10.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
9 Radiotelefon CM 160 III/32/2 10-14 ZPORR 5 szt 27.10.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
10 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 15-19 5 szt 07.11.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
11 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2/20 1 szt 29.11.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
12 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 2:III/32/2 21-25 ZPORR 5 szt 19.12.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
13 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 26-27 ZPORR 2 szt 05.04.2006 r. 150 zł/szt. 15,00 zł
14 Radiotelefon przewoźny Motorola CM 160 III/32/2 28-30 3 szt 11.05.2006 r. 150 zł/szt. 15,00 zł
15 Radiotelefon Motorola CM 160 64K III/32/232-238 7 szt 01.09.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
16 Radiotelefon CM 160 64 KAN III/32/239 1 szt 01.09.2005 r. 140 zł/szt. 14,00 zł
17 Radiotelefon przewożny Motorola CM 160 VHF III/32/15-16 2 szt 16.03.2009 r. 190 zł/szt 19,00 zł

 

Warunki przetargu:

 1. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie do każdej pozycji i ilości sztuk.
 2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 3. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Przetarg pisemny na sprzedaż elementów wyposażenia” należy złożyć w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89 15-874 Białystok, w pokoju 214.
 4. Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2018 r. o godz. 11.30
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2018 r. o godzinie 12.00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 6. Przedmiot przetargu można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 28.11.2018 roku, w godz. 800 – 1400.
 7. Kryterium oceny ofert: 100% cena, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. O wyborze oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli ofertę na zakup tego samego wyposażenia.
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wyposażenia na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedawcy przed terminem złożenia ofert.
 9. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od wpłaty pozostałej kwoty.
 10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wyposażenia. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg traci prawo do zakupu wyposażenia oraz złożonego wadium.
 11. Wymienione wyposażenie zostanie sprzedane nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.
 12. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowała tę samą cenę, Komisja Przetargowa wzywa tych oferentów do złożenia w terminie wskazanym oferty dodatkowej.
 13. Wydanie wymienionego wyposażenia nastąpi po uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
 14. Termin ważności oferty: 21 dni.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 16. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 5 grudnia 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedawcy.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedawcy.
 18. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu jest Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66.

przetarg pisemny
Ogłoszenie o wynajmie powierzchni użytkowych

OGŁOSZENIE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
2. Przeznaczenie lokali:
Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 12,24 m² – na prowadzenie działalności gospodarczej,
3. Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
4. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie – 25 zł netto (30,75 zł brutto).
5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
6. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg z zastrzeżeniem pkt. 7.
7. Dotychczasowemu najemcy lub dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany lokal na dalszy okres, pod warunkiem, że dotychczasowy najemca:
a) wziął udziału w ogłoszonym przetargu,
b) wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy,
c) w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu złoży oświadczenie o przyjęciu najwyższej stawki jako własnej (w przypadku nie zaproponowania najwyższej stawki).
8. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu pisemnego bez podania przyczyn.
11. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR
w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 15 listopada 2018 roku.
Ogłoszenie o wynajmie powierzchni użytkowych

OGŁOSZENIE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
2. Przeznaczenie lokali:
a) Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 177 m² – na pomieszczenie garażowe,
b) Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 90 m² – na pomieszczenie garażowe,
3. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
4. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:
 Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 177 m² – 14,00 zł netto (17,22 zł brutto),
 Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 90 m² – 18,00 zł netto (22,14 zł brutto),

Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali poza prądem, który będzie rozliczany na podstawie podliczników.
5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
6. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg.
7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
8. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: SANTANDER BANK POLSKA S.A.:
03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45.
9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego bez podania przyczyn.
11. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.
Białystok, dnia 14 listopada 2018 roku.

Warunki przetargu
Ponowne głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2018

W związku z problemem technicznym, który wystąpił podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019 poprzez stronę internetową, bardzo prosimy o ponowne oddanie głosu. Na adres mailowy przesłany zostanie link do ponownego głosowania.

Bardzo prosimy o sprawdzenie swojej poczty i ponowne głosowanie.

Głos można oddać do 5 listopada 2018r.
Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza III przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 

 1. Samochód specjalny sanitarny MERCEDES BENZ 313 CDI, nr rej. BI 67369, rok produkcji 2001, pojazd całkowicie spalony, cena wywoławcza – 425 zł zwolniony z podatku VAT
 2. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO 2,8 TD nr rej. BI 37059 , rok produkcji 2000, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego, cena wywoławcza –1.350 zł zwolniony z podatku VAT.
 3. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO 2,8 TD. nr. rej.BI 31626, rok produkcji 2000, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza – 1.250 zwolniony z podatku VAT.
 4. Samochód specjalny sanitarny OPEL MOVANO rej. BI26920, rok produkcji 2001, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza – 2.400 zł w tym VAT – 23%.
 5. Samochód specjalny sanitarny MERCEDES SPRINTER 313, nr rej. BI 25086, rok produkcji 2001, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza –1.900 zł zwolniony z podatku VAT.

 

Warunki przetargu:

 1. III Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 roku o godzinie 12:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 2. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na minimum 7 dni przed terminem przetargu, tj. 31 października 2018 roku, w godz. 800 – 1400.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 8 listopada 2018 r. do godz. 12.15.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
 6. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 8 listopada 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66.

obowiązek informacyjny w licytacjach
Nagroda Ministra Zdrowia

      SP ZOZ WSPR w Białymstoku ma zaszczyt poinformować, iż decyzją Ministra Zdrowia Panu Dyrektorowi Bogdanowi Kalickiemu została przyznana Nagroda im. Bł. Gerarda za rok 2018 w kategorii: Zarządzanie Ratownictwem.

         Minister Zdrowia przyznaje nagrodę raz w roku 2-3 osobom szczególnie zasłużonym dla ratownictwa medycznego w kraju, aby wyróżnić i uhonorować za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym lub działania na rzecz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

IMG
Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Z okazji obchodzonego w dniu 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego pragniemy przekazać wszystkim Pracownikom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz zadowolenia z wypełniania trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka.

Dyrekcja SP ZOZ WSPR w Białymstoku
Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 1. Samochód specjalny sanitarny MERCEDES BENZ 313 CDI, nr rej. BI 67369, rok produkcji 2001, pojazd całkowicie spalony, cena wywoławcza – 850,- zł zwolniony z podatku VAT
 2. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO 2,8 TD nr rej. BI 37059 , rok produkcji 2000, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego, cena wywoławcza – 2 700,- zł zwolniony z podatku VAT.
 3. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO 2,8 TD. nr. rej.BI 31626, rok produkcji 2000, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza – 2 500,- zł zwolniony z podatku VAT.
 4. Samochód specjalny sanitarny OPEL MOVANO rej. BI26920, rok produkcji 2001, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza – 4 800,- zł w tym VAT – 23%.
 5. Samochód specjalny sanitarny MERCEDES SPRINTER 313, nr rej. BI 25086, rok produkcji 2001, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza – 3 800,- zł zwolniony z podatku VAT.

 Warunki przetargu:

 1. I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 16 października 2018 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 1. W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu odbędzie się II-gi przetarg po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu tj. o godz. 12.30, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 5 w terminie II-go przetargu zostaną obniżone do 75 % cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.:

poz. 1 – cena wywoławcza – 637,50 zł zwolniony z podatku VAT.

poz. 2 – cena wywoławcza – 2 025,00 zł zwolniony z podatku VAT.

poz. 3 – cena wywoławcza – 1 875,00 zł zwolniony z podatku VAT.

poz. 4 – cena wywoławcza – 3 600,00 zł w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 5 – cena wywoławcza – 2 850,00 zł zwolniony z podatku VAT.

 1. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 9 października 2018 roku, w godz. 800 – 1400.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 16 października 2018 r. do godz. 9.15 w pierwszym przetargu, do godz. 12:15 w drugim przetargu.
 3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
 5. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 6. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 7. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 16 października 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 9. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66.

obowiązek informacyjny w licytacjach
Informacja dla lekarzy!!!

IMG_info
Budżet Obywatelski dla Białegostoku

Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekt M03 Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku – nowy ambulans dla pogotowia.

Projekt został zgłoszony z inicjatywy mieszkańców Białegostoku i wybrany do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Zakłada on sfinansowanie zakupu nowoczesnego ambulansu medycznego i przekazanie go dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Głosować mogą osoby od 13 roku życia (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego) zamieszkujące miasto Białystok.

Każdy obywatel może złożyć tylko jedną kartę do głosowania papierową lub elektroniczną.

Głosować można będzie w dniach: 3 – 17 października 2018r. w dwóch formach:

– papierowej- złożenie karty do głosowania do urny (w wyznaczonych miejscach) lub

– elektronicznej – na stronie internetowej www.cas.bialystok.pl.

Wypełnioną kartę do głosowania będzie można pobrać i oddać w:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
 • Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5,
 • Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3,
 • w mobilnym punkcie konsultacyjnym (rozkład będzie dostępny w październiku),

 

Kartę do głosowania będzie można również otrzymać i wypełnioną zostawić w pokoju 214

w siedzibie Pogotowia (ul. Poleska 89).

IMG

Liczymy na Twój glos!!
Ogłoszenie o wynajmie lokali

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie lokali:
 3. Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 65,21 m² – na pomieszczenie magazynowe,
 4. Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 230,60 m² – na pomieszczenie magazynowe,
 5. Lokal użytkowy nr 3, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek garaży), o łącznej powierzchni 46,70 m² – na pomieszczenie magazynowo – garażowe,
 6. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119.
 7. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:
 • Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 65,21 m² – 19,00 zł netto (23,37 zł brutto),
 • Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 230,60 m² – 14,00 zł netto (17,22 zł brutto),
 • Za lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni 46,70 m² – 17,00 zł netto (20,91 zł brutto)

Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali.

 1. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg.
 3. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego bez podania przyczyn.
 7. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 14 maja 2018 roku.

 
Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Białystok, dnia 09.05.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 1. samochód osobowy DAEWOO-FSO POLONEZ 1,6 KAT. nr rej. BI 34010, rok produkcji 1996, cena wywoławcza –  600,- zł w tym podatek VAT – 23 %    
 1. samochód specjalny sanitarny DAEWOO – FSO MOTOR POLONEZ CARO 1,6 KAT. nr rej. BI 80933 , rok produkcji 1998,(bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza – 600,- zł w tym podatek VAT – 23 %
 1. samochód osobowy DAEWOO FSO POLONEZ CARO 1.6 KAT. nr. rej.BI 34015 rok produkcji 1996, cena wywoławcza – 600 zł w tym podatekVAT-23 %.

 Warunki przetargu:

 1. I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 24 maja 2018  roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122.
 1. W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu odbędzie się  II-gi przetarg po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu tj. o godz. 12.30, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 3 w terminie  II-go przetargu zostaną obniżone do 75 %  cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.:

poz. 1   – cena wywoławcza –    450,00 zł  w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 2   – cena wywoławcza –    450,00 zł  w tym podatek VAT – 23 %.

poz. 3  – cena wywoławcza –    450,00 – zł  w tym podatek VAT – 23 %.

 1. Środki  trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 17 maja  2018 roku, w godz. 800 – 1400  .
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku  o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 24 maja 2018 r. do godz. 9.15 w pierwszym przetargu, do godz. 12:15 w drugim przetargu.
 3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium.
 5. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 6. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 7. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 24 maja 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 9. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66.