Aktualności

image_pdfimage_print

Nagroda Ministra Zdrowia

Opublikowano dnia 16-10-2018

Nagroda Ministra Zdrowia

      SP ZOZ WSPR w Białymstoku ma zaszczyt poinformować, iż decyzją Ministra Zdrowia Panu Dyrektorowi Bogdanowi Kalickiemu została przyznana Nagroda im. Bł. Gerarda za rok 2018 w kategorii: Zarządzanie Ratownictwem.          Minister Zdrowia przyznaje nagrodę raz w roku 2-3 osobom szczególnie zasłużonym dla ratownictwa medycznego w kraju, aby wyróżnić i uhonorować za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym lub działania na rzecz systemu Państwowe Ratownictwo...

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Opublikowano dnia 13-10-2018

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Z okazji obchodzonego w dniu 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego pragniemy przekazać wszystkim Pracownikom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz zadowolenia z wypełniania trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka. Dyrekcja SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Czytaj więcej

Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Opublikowano dnia 01-10-2018

Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe: Samochód specjalny sanitarny MERCEDES BENZ 313 CDI, nr rej. BI 67369, rok produkcji 2001, pojazd całkowicie spalony, cena wywoławcza – 850,- zł zwolniony z podatku VAT Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO 2,8 TD nr rej. BI 37059 , rok produkcji 2000, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego, cena wywoławcza – 2 700,- zł zwolniony z podatku VAT. Samochód specjalny sanitarny FIAT DUCATO 2,8 TD. nr. rej.BI 31626, rok produkcji 2000, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza – 2 500,- zł zwolniony z podatku VAT. Samochód specjalny sanitarny OPEL MOVANO rej. BI26920, rok produkcji 2001, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza – 4 800,- zł w tym VAT – 23%. Samochód specjalny sanitarny MERCEDES SPRINTER 313, nr rej. BI 25086, rok produkcji 2001, bez lawety, noszy, wyposażenia medycznego cena wywoławcza – 3 800,- zł zwolniony z podatku VAT.  Warunki przetargu: I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 16 października 2018 roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu odbędzie się II-gi przetarg po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu tj. o godz. 12.30, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 5 w terminie II-go przetargu zostaną obniżone do 75 % cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.: poz. 1 – cena wywoławcza – 637,50 zł zwolniony z podatku VAT. poz. 2 – cena wywoławcza – 2 025,00 zł zwolniony z podatku VAT. poz. 3 – cena wywoławcza – 1 875,00 zł zwolniony z podatku VAT. poz. 4 – cena wywoławcza – 3 600,00 zł w tym podatek VAT – 23 %. poz. 5 – cena wywoławcza – 2 850,00 zł zwolniony z podatku VAT. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 9 października 2018 roku, w godz. 800 – 1400. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 16 października 2018 r. do godz. 9.15 w pierwszym przetargu, do godz. 12:15 w drugim przetargu. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 16 października 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66. obowiązek informacyjny w...

Czytaj więcej

Informacja dla lekarzy!!!

Opublikowano dnia 25-09-2018

Czytaj więcej

Budżet Obywatelski dla Białegostoku

Opublikowano dnia 24-09-2018

Budżet Obywatelski dla Białegostoku

Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekt M03 Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku – nowy ambulans dla pogotowia. Projekt został zgłoszony z inicjatywy mieszkańców Białegostoku i wybrany do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Zakłada on sfinansowanie zakupu nowoczesnego ambulansu medycznego i przekazanie go dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Głosować mogą osoby od 13 roku życia (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego) zamieszkujące miasto Białystok. Każdy obywatel może złożyć tylko jedną kartę do głosowania papierową lub elektroniczną. Głosować można będzie w dniach: 3 – 17 października 2018r. w dwóch formach: – papierowej- złożenie karty do głosowania do urny (w wyznaczonych miejscach) lub – elektronicznej – na stronie internetowej www.cas.bialystok.pl. Wypełnioną kartę do głosowania będzie można pobrać i oddać w: Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5, Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3, w mobilnym punkcie konsultacyjnym (rozkład będzie dostępny w październiku),   Kartę do głosowania będzie można również otrzymać i wypełnioną zostawić w pokoju 214 w siedzibie Pogotowia (ul. Poleska 89). Liczymy na Twój...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wynajmie lokali

Opublikowano dnia 15-05-2018

Ogłoszenie o wynajmie lokali

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 65,21 m² – na pomieszczenie magazynowe, Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 230,60 m² – na pomieszczenie magazynowe, Lokal użytkowy nr 3, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek garaży), o łącznej powierzchni 46,70 m² – na pomieszczenie magazynowo – garażowe, Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 65,21 m² – 19,00 zł netto (23,37 zł brutto), Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 230,60 m² – 14,00 zł netto (17,22 zł brutto), Za lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni 46,70 m² – 17,00 zł netto (20,91 zł brutto) Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego bez podania przyczyn. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 14 maja 2018 roku....

Czytaj więcej

Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Opublikowano dnia 09-05-2018

Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Białystok, dnia 09.05.2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe: samochód osobowy DAEWOO-FSO POLONEZ 1,6 KAT. nr rej. BI 34010, rok produkcji 1996, cena wywoławcza –  600,- zł w tym podatek VAT – 23 %     samochód specjalny sanitarny DAEWOO – FSO MOTOR POLONEZ CARO 1,6 KAT. nr rej. BI 80933 , rok produkcji 1998,(bez podstawy noszy i noszy), cena wywoławcza – 600,- zł w tym podatek VAT – 23 % samochód osobowy DAEWOO FSO POLONEZ CARO 1.6 KAT. nr. rej.BI 34015 rok produkcji 1996, cena wywoławcza – 600 zł w tym podatekVAT-23 %.  Warunki przetargu: I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 24 maja 2018  roku o godzinie 9:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu odbędzie się  II-gi przetarg po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu tj. o godz. 12.30, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 3 w terminie  II-go przetargu zostaną obniżone do 75 %  cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.: poz. 1   – cena wywoławcza –    450,00 zł  w tym podatek VAT – 23 %. poz. 2   – cena wywoławcza –    450,00 zł  w tym podatek VAT – 23 %. poz. 3  – cena wywoławcza –    450,00 – zł  w tym podatek VAT – 23 %. Środki  trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 17 maja  2018 roku, w godz. 800 – 1400  . Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku  o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 24 maja 2018 r. do godz. 9.15 w pierwszym przetargu, do godz. 12:15 w drugim przetargu. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 24 maja 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66....

Czytaj więcej

Nowe karetki w białostockim pogotowiu

Opublikowano dnia 26-04-2018

Nowe karetki w białostockim pogotowiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku kupiła 5 ambulansów medycznych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego, które  w całości sfinansowała ze środków własnych. Koszt  zakupu  jednej karetki to kwota: 357 152,61 zł,  łączny koszt inwestycji  wyniósł :  1.785.763,05 zł. Zakupiono 5 ambulansów zbudowanych na bazie Volkswagen Crafter, które zastąpią najbardziej wyeksploatowane karetki. W roku 2017 zespoły ratownictwa medycznego SP ZOZ WSPR w Białymstoku wykonały ponad 47 tysięcy  wyjazdów, średnio 4 tysiące w miesiącu. Zakup nowoczesnych ambulansów medycznych  pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych i niezawodności udzielania pomocy poszkodowanych oraz  wpłynie pozytywnie na komfort pacjentów. Nowo zakupione karetki ułatwią ciężką pracę ratownikom, a potencjalnym pacjentom mogą uratować życie.                    ...

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Opublikowano dnia 30-03-2018

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” życzą Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ WSPR w...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG- II Przetarg

Opublikowano dnia 21-02-2018

Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG- II Przetarg

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY APARATU RTG Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza II przetarg ustny (licytację) na n/w środek trwały: Aparat RTG Philips Bucky Diagnost CS2/4 FS, o numerze seryjnym 08010286, rok produkcji 2008, cena wywoławcza 41 250,00,-zł w tym podatek VAT – 23%. Warunki przetargu: II Przetarg na środek trwały odbędzie się w dniu 08 marca 2018 r. o godzinie 9:00  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. Środek trwały można obejrzeć w Pracowni rentgenodiagnostyki przy ul.  Słonimskiej 15/1 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 01 marca 2018 roku, po wcześniejszym ustaleniu godziny. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku  o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, do dnia przetargu do godz. 8.45. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 08 marca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Tomasz Porczyński 85 66 37...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG

Opublikowano dnia 05-02-2018

Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY APARATU RTG Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środek trwały: Aparat RTG Philips Bucky Diagnost CS2/4 FS, o numerze seryjnym 08010286, rok produkcji 2008, cena wywoławcza 55 000,-zł w tym podatek VAT – 23%. Warunki przetargu: I Przetarg na środek trwały odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. o godzinie 9:00  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. Środek trwały można obejrzeć w Pracowni rentgenodiagnostyki przy ul.  Słonimskiej 15/1 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 13 lutego 2018 roku, po wcześniejszym ustaleniu godziny. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku  o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, do dnia przetargu do godz. 8.45. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 20  lutego 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Tomasz Porczyński 85 66 37 341.    ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wynajmie lokali

Opublikowano dnia 17-01-2018

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza II przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 36 m² – na pomieszczenie magazynowe, Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenie magazynowe, Lokal użytkowy nr 3, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek portierni), o łącznej powierzchni 25 m² – na pomieszczenie magazynowe, Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 36 m² – 16,00 zł netto, Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 16,80 m² – 16,00 zł netto, Za lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni 25 m² – 16,00 zł netto W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali z wyjątkiem prądu, który będzie rozliczany na podstawie podliczników. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 17 stycznia 2018 roku. warunki...

Czytaj więcej

22 stycznia 2018r. Dzień wolny od pracy

Opublikowano dnia 17-01-2018

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż dzień 22 stycznia 2018r. jest dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej

Pracodawca przyjazny pracownikom

Opublikowano dnia 21-12-2017

Pracodawca przyjazny pracownikom

Z przyjemnością informujemy, iż 21.03.2017 r. z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy otrzymaliśmy certyfikat: „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Uzyskany Certyfikat świadczy o poszanowaniu praw pracowniczych, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe, a wartością nadrzędną naszego zakładu jest poszanowanie praw i godności...

Czytaj więcej

Wesołych Świąt!!

Opublikowano dnia 21-12-2017

Wesołych Świąt!!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu. życzy Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Czytaj więcej