Aktualności

image_pdfimage_print

Nowe karetki w białostockim pogotowiu

Opublikowano dnia 26-04-2018

Nowe karetki w białostockim pogotowiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku kupiła 5 ambulansów medycznych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego, które  w całości sfinansowała ze środków własnych. Koszt  zakupu  jednej karetki to kwota: 357 152,61 zł,  łączny koszt inwestycji  wyniósł :  1.785.763,05 zł. Zakupiono 5 ambulansów zbudowanych na bazie Volkswagen Crafter, które zastąpią najbardziej wyeksploatowane karetki. W roku 2017 zespoły ratownictwa medycznego SP ZOZ WSPR w Białymstoku wykonały ponad 47 tysięcy  wyjazdów, średnio 4 tysiące w miesiącu. Zakup nowoczesnych ambulansów medycznych  pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych i niezawodności udzielania pomocy poszkodowanych oraz  wpłynie pozytywnie na komfort pacjentów. Nowo zakupione karetki ułatwią ciężką pracę ratownikom, a potencjalnym pacjentom mogą uratować życie.                    ...

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Opublikowano dnia 30-03-2018

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” życzą Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ WSPR w...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG- II Przetarg

Opublikowano dnia 21-02-2018

Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG- II Przetarg

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY APARATU RTG Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza II przetarg ustny (licytację) na n/w środek trwały: Aparat RTG Philips Bucky Diagnost CS2/4 FS, o numerze seryjnym 08010286, rok produkcji 2008, cena wywoławcza 41 250,00,-zł w tym podatek VAT – 23%. Warunki przetargu: II Przetarg na środek trwały odbędzie się w dniu 08 marca 2018 r. o godzinie 9:00  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. Środek trwały można obejrzeć w Pracowni rentgenodiagnostyki przy ul.  Słonimskiej 15/1 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 01 marca 2018 roku, po wcześniejszym ustaleniu godziny. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku  o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, do dnia przetargu do godz. 8.45. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 08 marca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Tomasz Porczyński 85 66 37...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG

Opublikowano dnia 05-02-2018

Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY APARATU RTG Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środek trwały: Aparat RTG Philips Bucky Diagnost CS2/4 FS, o numerze seryjnym 08010286, rok produkcji 2008, cena wywoławcza 55 000,-zł w tym podatek VAT – 23%. Warunki przetargu: I Przetarg na środek trwały odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. o godzinie 9:00  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. Środek trwały można obejrzeć w Pracowni rentgenodiagnostyki przy ul.  Słonimskiej 15/1 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 13 lutego 2018 roku, po wcześniejszym ustaleniu godziny. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku  o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, do dnia przetargu do godz. 8.45. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 20  lutego 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Tomasz Porczyński 85 66 37 341.    ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wynajmie lokali

Opublikowano dnia 17-01-2018

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza II przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 36 m² – na pomieszczenie magazynowe, Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenie magazynowe, Lokal użytkowy nr 3, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek portierni), o łącznej powierzchni 25 m² – na pomieszczenie magazynowe, Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 36 m² – 16,00 zł netto, Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 16,80 m² – 16,00 zł netto, Za lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni 25 m² – 16,00 zł netto W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali z wyjątkiem prądu, który będzie rozliczany na podstawie podliczników. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 17 stycznia 2018 roku. warunki...

Czytaj więcej

22 stycznia 2018r. Dzień wolny od pracy

Opublikowano dnia 17-01-2018

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż dzień 22 stycznia 2018r. jest dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej

Pracodawca przyjazny pracownikom

Opublikowano dnia 21-12-2017

Pracodawca przyjazny pracownikom

Z przyjemnością informujemy, iż 21.03.2017 r. z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy otrzymaliśmy certyfikat: „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Uzyskany Certyfikat świadczy o poszanowaniu praw pracowniczych, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe, a wartością nadrzędną naszego zakładu jest poszanowanie praw i godności...

Czytaj więcej

Wesołych Świąt!!

Opublikowano dnia 21-12-2017

Wesołych Świąt!!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu. życzy Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wynajmie lokalu

Opublikowano dnia 14-12-2017

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 87 m² – na pomieszczenie magazynowe. Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie – 16,00 zł netto, W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: BZ WBK/ Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 14 grudnia 2017 roku. warunki...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wynajmie wolnych stanowisk parkingowych

Opublikowano dnia 13-12-2017

OGŁOSZENIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych stanowisk parkingowych znajdujących się w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przedmiot przetargu: 1 stanowisko parkingowe w budynku garaży z przeznaczeniem na samochód typu BUS o powierzchni 20 m2. 2 stanowiska parkingowe w budynku garaży z przeznaczeniem na pojazdy osobowe o powierzchni do 12 m2 każde. Wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd wynosi: – 122,00 zł netto (150,06 zł brutto) – dla samochodu osobowego, – 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) – dla pojazdu typu BUS. W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Przetarg na w/w miejsce postojowe odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu jednego stanowiska. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. Miejsca postojowe można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 13 grudnia 2017 roku. Warunki...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych

Opublikowano dnia 13-12-2017

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 36 m² – na pomieszczenie magazynowe, Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenie magazynowe, Lokal użytkowy nr 3, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (budynek portierni), o łącznej powierzchni 25 m² – na pomieszczenie magazynowe, Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 36 m² – 16,00 zł netto, Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 16,80 m² – 16,00 zł netto, Za lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni 25 m² – 16,00 zł netto W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali z wyjątkiem prądu, który będzie rozliczany na podstawie podliczników. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 13 grudnia 2017 roku. warunki...

Czytaj więcej

Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Opublikowano dnia 10-11-2017

Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Białystok, 10.11.2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:   samochód osobowy DAEWOO-FSO MOTOR  POLONEZ CARO 1,6 nr rej. BI 88776, rok produkcji 1998, cena wywoławcza 450,-zł w tym podatek VAT – 23%.  samochód osobowy DAEWOO-FSO MOTOR  POLONEZ CARO 1,6 KAT. nr rej. BI 89360, rok produkcji 1998, cena wywoławcza 450,-zł w tym podatek VAT – 23%. samochód specjalny DAEWOO – FSO MOTOR POLONEZ 1,6 KAT. AMBULANS , nr rej. BI 64128  , rok produkcji 1997, cena wywoławcza 450,-zł w tym podatek VAT – 23%. samochód ciężarowy DAEWOO FSO MOTOR POLONEZ KOMBI PLUS 1,6 GSI nr. rej. BI 02583, rok produkcji 2000, cena wywoławcza 450,-zł w tym podatek VAT – 23%.   Warunki przetargu: I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 9:00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. W przypadku nie dojścia do skutku I-go przetargu odbędzie się  II-gi przetarg po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 4 w terminie  II-go przetargu zostaną obniżone do 75 %  cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.:   poz. 1   – cena wywoławcza –    337,50 zł  w tym podatek VAT – 23 %. poz. 2   – cena wywoławcza –    337,50 zł  w tym podatek VAT – 23 %. poz. 3  – cena wywoławcza –    337,50 – zł  w tym podatek VAT – 23 %. poz. 4   – cena wywoławcza –    337,50 – zł  w tym podatek VAT – 23 %.   Środki  trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 20 listopada 2017 roku, w godz. 800 – 1400  . Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku  o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, do dnia przetargu do godz. 8.45 w pierwszym przetargu, do godz. 11:45 w drugim przetargu. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 27 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) jest  Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66.  ...

Czytaj więcej

10 listopada 2017r. Dzień wolny od pracy

Opublikowano dnia 06-11-2017

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż dzień 10 listopada 2017r. jest dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni

Opublikowano dnia 20-09-2017

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza II przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokalu o powierzchni 128,56 m2 mieszczącego się na parterze budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, na okres do 28.02.2019 roku z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Lokal użytkowy o którym mowa, składa się z 12 pomieszczeń i został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi aptek. Dodatkowo w pomieszczeniach tych zostały zamontowane meble. Przetarg ustny (licytacja) na w/w lokal odbędzie się w dniu 04 października 2017 roku o godzinie 09.00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie – 36 zł netto. W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu oprócz energii elektrycznej oraz opłaty za dostęp i korzystanie z telefonii stacjonarnej Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg ustny (licytację) jest zobowiązany w terminie 7 dni od jego zakończenia do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu ustnym (licytacji) jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg ustny (licytacja) uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn. Lokal można oglądać codziennie w godzinach: 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu ustnego (licytacji) znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. warunki przetargu apteka Białystok, dnia 20 września 2017...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni

Opublikowano dnia 05-09-2017

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokalu o powierzchni 128,56 m2 mieszczącego się na parterze budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, na okres do 28.02.2019 roku z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Lokal użytkowy o którym mowa, składa się z 12 pomieszczeń i został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi aptek. Dodatkowo w pomieszczeniach tych zostały zamontowane meble. Przetarg ustny (licytacja) na w/w lokal odbędzie się w dniu 19 września 2017 roku o godzinie 09.00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89  pok. 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie – 45 zł netto. W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu oprócz energii elektrycznej oraz opłaty za dostęp i korzystanie z telefonii stacjonarnej Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia  przetargu ustnego (licytacji) wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg ustny (licytację) jest zobowiązany w terminie 7 dni od jego zakończenia do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu ustnym (licytacji) jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg  ustny (licytacja) uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn. Lokal można oglądać codziennie w godzinach: 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu ustnego (licytacji) znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 05 września 2017 roku. Warunki...

Czytaj więcej