Aktualności

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Opublikowano dnia 24-01-2017

OGŁOSZENIE 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. 2. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenia magazynowe lub usługowe. 3. Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 8 lutego 2017 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119. 4. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie – 16,00 zł netto W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu z wyjątkiem prądu który będzie rozliczany na podstawie podlicznika. 5. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. 6. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg. 7. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu pisemnego do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu. 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 9.45. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego bez podania przyczyn. 11. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 24 stycznia 2017 roku. Warunki...

Czytaj więcej

Plan postępowań

Opublikowano dnia 24-01-2017

Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę defibrylatorów i respiratora do ambulansów w systemie PRM

Opublikowano dnia 23-01-2017

Ogłoszenie nr 12741 – 2017 z dnia 2017-01-23 r. Białystok: Dostawa defibryatorów i respiratora do ambulansów w systemie PRM na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Ogłoszenie 332.1.17 – pełna treść ogłoszenia o zamówieniu SIWZ 332.1.17 332.1.17 informacja o zmianie SIWZ  (UWAGA! zmiana terminu składania ofert do dnia 07.02.2017) Ogłoszenie o zmianie – data   Ogłoszenie o zmianie – kryterium odpowiedzi do treści SIWZ informacja z otwarcia Informacja o wyniku...

Czytaj więcej

Wesołych Świąt!!

Opublikowano dnia 23-12-2016

Wesołych Świąt!!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Czytaj więcej

Ogloszenie o wynajmnie pomieszczeń

Opublikowano dnia 20-12-2016

OGŁOSZENIE    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnego miejsca postojowego znajdującego się w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przedmiot przetargu jest 1 miejsce postojowe w budynku garaży o powierzchni 12 m2 z przeznaczeniem na pojazd osobowy. Wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd wynosi 122 zł netto. W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Przetarg na w/w miejsce postojowe odbędzie się w dniu 04 stycznia 2016 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. Miejsca postojowe można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Białystok, dnia 20 grudnia 2016...

Czytaj więcej

Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Opublikowano dnia 18-11-2016

Przetarg ustny (licytacja) środków trwałych

Białystok dnia 18 listopada 2016 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe: 1. samochód osobowy DAEWOO-FSO MOTOR POLONEZ CARO 1,6, nr rej. BI 87796, ROK PRODUKCJI 1998, cena wywoławcza – 820,00 zł w tym podatek VAT – 23 %. 2. samochód specjalny sanitarny DAEWOO-FSO POLONEZ 1,6 KAT, AMBULANS, nr rej. BI 9538 F (bez podstawy noszy i noszy), ROK PRODUKCJI 1999, cena wywoławcza – 820 zł, w tym podatek VAT – 23%. Warunki przetargu: 1. I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 roku o godzinie 9:00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. 2. II-gi Przetarg odbędzie się po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu – tj. o godzinie 12:00, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 2 w terminie II-go przetargu zostaną obniżone do 75 % cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.: 615 zł. poz. 1 – cena wywoławcza – 820 zł w tym podatek VAT – 23 %. poz. 2 – cena wywoławcza – 820 zł w tym podatek VAT – 23 %. 3. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 05 grudnia 2016 roku, w godz. 800 – 1400 . 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, do dnia przetargu do godz. 8.45 w pierwszym przetargu, do godz. 11:45 w drugim przetargu. 5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. 6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. 7. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 8. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. 9. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 12 grudnia 2016 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. 11. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) są Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66 oraz Pan Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74 28...

Czytaj więcej

Przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22

Opublikowano dnia 28-10-2016

Przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22

OGŁOSZENIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przeznaczenie lokali: Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 16,96 m² – na pomieszczenia magazynowe. Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie – 14,00 zł netto W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu pisemnego do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 9.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego bez podania przyczyn. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacie dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. warunki-przetargu   Białystok, dnia 28 października 2016...

Czytaj więcej

Przetarg pisemny na wynajem 90,88 m2 powierzchni użytkowej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność medyczną

Opublikowano dnia 21-07-2016

Przetarg pisemny na wynajem 90,88 m2 powierzchni użytkowej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność medyczną

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem 90,88 m2 powierzchni użytkowej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność medyczną. Przedmiot przetargu pisemnego składa się z 3 pomieszczeń wraz z przynależnymi korytarzami. Pomieszczenia o których mowa znajdują się na parterze naszego budynku przy ul. Poleskiej 89 w części wykorzystywanej przez nas od poniedziałku do piątku w godzinach 18 – 8 oraz w soboty, niedzielę i święta całodobowo na potrzeby ambulatorium. Najemca mógłby swobodnie wykorzystywać te pomieszczenia w dni powszednie w godzinach 8 – 18 na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności medycznej. Przetarg pisemny na w/w lokal odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2016 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie 35,00 zł netto. Stawka ta zawiera wszystkie koszty związane z eksploatacją pomieszczeń (prąd, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów komunalnych) W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu pisemnego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg pisemny jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: BZ WBK/ Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego w każdym czasie bez podania przyczyn. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.   warunki przetargu   Białystok, dnia 20 lipca 2016...

Czytaj więcej

Przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat

Opublikowano dnia 23-06-2016

Przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku  przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przeznaczenie lokalu: Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku, o łącznej powierzchni 64,75 m² z przeznaczeniem na pomieszczenie garażowe, magazynowe lub usługowe. Przetarg pisemny w/w lokale odbędzie się w dniu 07 lipca 2016 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie: – 20,00 zł netto. W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu poza prądem i wodą, które będą rozliczane na podstawie podliczników. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu pisemnego wygrywa przetarg. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu pisemnego do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: BZ WBK/Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 9.45. Przetarg pisemny uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego w każdym czasie bez podania przyczyn. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. warunki przetargu Białystok, dnia 23 czerwca 2016...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu.

Opublikowano dnia 20-06-2016

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu.

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j.t) z późn. zm.   ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w: ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Mońki, ZPD Siemiatycze z podstacjami, ZPD Sokółka z podstacjami,   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.07.2016 r. godz. 7.00; 8.00* – 01.07.2017 r. godz.7.00; 8.00* z możliwością jej przedłużenia.   *dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami oraz ZPD Sokółka, Podstacja Dąbrowa Białostocka   Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.   Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 20.06.2016 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210 oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 22.06.2016 r. do godz. 12.00 w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2016 r. o godz. 12.15 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 23.06.2016 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.   Oferenci, którzy posiadają aktualnie obowiązująca z SP ZOZ WSPR w Białymstoku umowę na świadczenia zdrowotne jako lekarz w zespołach systemu mogą w obecnym postępowaniu złożyć jedynie formularz ofertowy. Ogłoszenie wyniki Białystok, 20 czerwca 2016...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Mońki, ZPD Siemiatycze z podstacjami, ZPD Sokółka z podstacjami

Opublikowano dnia 14-06-2016

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności  lekarza systemu w ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Mońki, ZPD Siemiatycze z podstacjami, ZPD Sokółka z podstacjami

OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j.t) z późn. zm. ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w:   ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Mońki, ZPD Siemiatycze z podstacjami, ZPD Sokółka z podstacjami,   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.07.2016 r. godz. 7.00; 8.00* – 01.07.2017 r. godz.7.00; 8.00* z możliwością jej przedłużenia. *dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami oraz ZPD Sokółka, Podstacja Dąbrowa Białostocka Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 14.06.2016 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210 oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 17.06.2016 r. do godz. 12.00 w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2016 r. o godz. 12.15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 20.06.2016 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Oferenci, którzy złożyli dokumenty w postepowaniu konkursowym na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu ogłoszonego w dniu 14.04.2016 r. i nie zostali wybrani, mogą w obecnym postępowaniu złożyć jedynie formularz ofertowy.   Białystok, 14 czerwca 2016 r. 4-wyniki na tablice lekarz...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu.

Opublikowano dnia 08-06-2016

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności  lekarza systemu.

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j.t) z późn. zm.   ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w: ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Mońki, ZPD Siemiatycze z podstacjami, ZPD Sokółka z podstacjami,   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.07.2016 r. godz. 7.00; 8.00* – 01.07.2019 r. godz.7.00; 8.00* z możliwością jej przedłużenia.   *dotyczy ZPD Siemiatycze z podstacjami oraz ZPD Sokółka, Podstacja Dąbrowa Białostocka   Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób.   Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 08.06.2016 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210 oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 10.06.2016 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz.15.00)   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2016 r. o godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym, niż do dnia 14.06.2016 r. w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.   Oferenci, którzy złożyli dokumenty w postepowaniu konkursowym na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu ogłoszonego w dniu 14.04.2016 r. i nie zostali wybrani, mogą w obecnym postępowaniu złożyć jedynie formularz ofertowy.   Informacja podpisywanie umów Wyniki   Białystok, 7 czerwca 2016...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Sokółce z podstacjami oraz w ZPD Mońkach

Opublikowano dnia 02-06-2016

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie wykonywania czynności  ratownika medycznego, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w ZPD w Sokółce z podstacjami oraz w ZPD Mońkach

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j.t.) z późn. zm. ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu w: ZPD w Sokółce z podstacjami oraz w ZPD Mońkach Konkurs ofert przewiduje możliwość złożenia oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania ww. czynności, w tym dla osób związanych umową w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub/i kierowcy pojazdu uprzywilejowanego z SP ZOZ WSPR w Białymstoku, pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż z chwilą wybrania oferty osoby posiadającej aktualnie obowiązującą umowę z SP ZOZ WSPR w Białymstoku, rozwiążą ją przed dniem podjęcia czynności wynikającej z nowej umowy objętej niniejszym konkursem. Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych– 01.08.2016 r. godz. 7.00;8.00*– 01.01.2019 r. godz.7.00;8.00* z możliwością jej przedłużenia. *dotyczy podstacji Dąbrowa Białostocka Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 2 czerwca 2016 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pok. 210. oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 10 czerwca 2016 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 (do godz 15.00) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 9.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 24.06.2016 r. godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia informuje, iż zostaną przeprowadzone testy z wiedzy medycznej i znajomości topografii obszaru działania ZPD Sokółka z podstacjami oraz ZPD Mońki wraz z praktycznym sprawdzianem umiejętności prowadzenia ambulansu. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyn. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu terminu składania ofert. WYNIKI KONKURSU OFERT   Białystok, dnia 2 czerwca 2016...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza zespołów transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w ZPD Białystok z podstacjami

Opublikowano dnia 30-05-2016

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności  lekarza zespołów transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w ZPD Białystok z podstacjami

 OGŁOSZENIE   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 z późn. zm. ) ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza zespołów transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w:   w ZPD Białystok z podstacjami w godz. 7.00-15.00 i 15.00-7.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.   Przewidywany termin udzielania świadczeń zdrowotnych (czas, na jaki może być zawarta umowa) – 01.07.2016 r. godz. 7.00 do 01.01.2017 r. godz.7.00. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku – ok. 711.000 osób. Formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty związane z ofertą będą dostępne od dnia 30.05.2016 r. w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, pok. 210.oraz na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl   Składanie ofert w terminie do 06.06.2016 r. do godz. 15.00 w Dziale Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Poleska 89, pokój 210, tel. 85 663 73 47 Otwarcie ofert nastąpi w dn. 07.06.2016 r. o godz. 9.00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 07.06.2016 r. do godz. 15.00 w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku, a wyniki będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscu oraz na stronie internetowej wspr.bialystok.pl Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert. Białystok, 30.05.2016 r....

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na środki trwałe.

Opublikowano dnia 25-05-2016

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na środki trwałe.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza I przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:       samochód specjalny sanitarny POLONEZ PLUS DAEWOO-FSO MOTOR, nr rej. BI 92065, ROK PRODUKCJI 1998,                                 cena wywoławcza – 600 zł, zwolniony z podatku VAT.   samochód ciężarowy POLONEZ PLUS 1,6 DAEWOO-FSO MOTOR,, nr rej. BI 02584, ROK PRODUKCJI 2000, cena wywoławcza – 740,00 zł w tym podatek VAT – 23 %.   Warunki przetargu: I Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 roku o godzinie 9:00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 122. II-gi przetarg odbędzie się po 3 –ch godzinach od ogłoszenia I-go przetargu – tj. o godzinie 12:00, a ceny wywoławcze na środki trwałe wyszczególnione w poz. 1 do 2 w terminie II-go przetargu zostaną obniżone do 75 % cen wywoławczych obowiązujących w terminie I-go przetargu tj.:   poz. 1   – cena wywoławcza – 450 zł ,- zł – zwolniony z podatku VAT. poz. 2   – cena wywoławcza – 555 zł w tym podatek VAT – 23 %.   Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22 na 7 dni przed terminem przetargu, tj. 03 czerwca 2016 roku, w godz. 800 – 1400 . Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, w dniu przetargu do godz. 8.45 w I przetargu, do godz. 11:45 w drugim przetargu. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz złożonego wadium. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 10 czerwca 2016 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji) są Pan Janusz Sznajderuk 85 742 20 66 oraz Pan Andrzej Ludkiewicz tel. 85 74...

Czytaj więcej